เคล็ด (ไม่) ลับ หยุดการนอกใจ

ที่มา : ครอบครัวสุขขขข…สุข โดย เครือข่ายรณรงค์หยุดพนัน และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


เคล็ด (ไม่) ลับ หยุดการนอกใจ thaihealth


การนอกใจถือเป็นการกระทำความรุนแรงอย่างหนึ่งกับครอบครัว ซึ่งมักจะสร้างบาดแผลร้าวลึกและยาวนานกว่าจะบรรเทา


การนอกใจเป็นเรื่องของคู่สามีภรรยาที่ต้องทำความเข้าใจกันอย่างเข้มข้น เพราะสาเหตุการนอกใจอาจมีหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็นจากความมักมาก อยากได้อยากมี (อ้างค่านิยมทางสังคม) หรือเกิดจากความขัดแย้งภายในครอบครัวที่ยืดเยื้อเรื้อรังมายาวนานไม่ได้รับการรักษาเยียวยา หรือการไม่ได้รับการตอบสนองความรักความเอาใจใส่จากคู่ครอง รวมถึงความรู้สึกที่จืดจางลงของความรักในชีวิตคู่ ผลักดันให้หาสิ่งชดเชย


การยึดหลักฆราวาสในการใช้ชีวิตครอบครัว น่าจะเป็นแนวทางที่ดีที่สุดทางหนึ่ง


สัจจะ แน่นอนว่าการมีรักเดียวในเดียวจะเป็นปราการที่แน่นหนาที่สุด การยึดมั่นในความซื่อสัตย์จริงใจต่อกัน คือองค์ประกอบสำคัญที่จะทำให้การนอกใจหมดไปได้ อย่างไรก็ตาม ชีวิตคู่ก็ต้องการองค์ประกอบอื่นด้วย ที่จะช่วยให้บ้านมีความน่าอยู่ ไม่ผลักดันให้ต้องไปหาความสุขจากที่อื่น


ทมะ เรียนรู้ที่จะมองตัวเอง เพื่อจะเห็นข้อบกพร่องของตน แล้วพยายามปรับปรุงให้ดีขึ้น ด้วยการฝึกฝน ข่มใจ ฝึกนิสัย ปรับตัว ลดความคาดหวังต่อคู่ให้น้อยลง แล้วคิดที่จะเปลี่ยนเราน่าจะง่ายกว่าเปลี่ยนเขา


ขันติ การมีความอดทนต่อกันและกัน อดทนต่อบางอย่างบางเรื่องที่เป็นความแตกต่างระหว่างกัน มองข้าม ให้อภัย เข้าใจกันได้


จาคะ การบริจาคหรือการสละ โดยเฉพาะความเป็นส่วนตัวหรือชีวิตส่วนตัว เพราะแน่นอนว่าเมื่อชีวิตคู่เริ่มต้นย่อมเกิดการทับซ้อนหรือเกยกันของพื้นที่ส่วนตัวของแต่ละฝ่าย จึงจำเป็นที่ทั้งสองฝ่ายจะต้องยอมสละพื้นที่ชีวิตบางส่วนของตัว สละเวลาให้แก่กันและกัน สละความสุขสบายส่วนตัว เพื่อรับฟัง แบ่งปัน ให้ความช่วยเหลือเอื้อเฟื้อ ไม่ใจแคบ ใช้ชีวิตร่วมกับอีกคนหนึ่งซึ่งเราเลือกแล้ว

Shares:
QR Code :
QR Code