เคล็ด (ไม่) ลับ “การหยุดหนี้สิน”

ที่มา : ครอบครัวสุขขขข…สุข โดยเครือข่ายรณรงค์หยุดพนัน มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว


เคล็ด (ไม่) ลับ


แฟ้มภาพ


ปัญหาของหลายครอบครัวในวิถีชีวิตเศรษฐกิจแบบทุนนิยมบริโภคสมัยใหม่นี้คือ การมีรายได้ไม่พอกับรายจ่าย เป็นเหตุให้ต้อง “ก่อภาระหนี้สิน” ขึ้นมา สำหรับเคล็ดลับของการหยุดหนี้สินมีดังนี้


  1. ชวนสมาชิกในบ้านมานั่งล้อมวงกับแล้วพูดคุยว่า ในแต่ละเดือนแต่ละคนที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบกับการสร้างรายได้ในครอบครัวรวมกันแล้วเท่าไหร่ หักค่าใช้จ่ายทุกอย่างที่จำเป็นแล้วมีพอเหลือเก็บหรือไม่ ที่สำคัญคือ มีการก่อหนี้สินหรือไม่ มากน้อยเพียงใด
  2. มีวินัยในการใช้เงิน ไม่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย ตามใจตัวเอง ที่สำคัญคือ ต้องไม่พยายามก่อหนี้ ถ้าจำต้องก่อต้องเป็นเรื่องสำคัญเท่านั้น และทางที่ดีควรเป็นการรับรู้เห็นชอบร่วมกันของครอบครัว และพึงระลึกร่วมกันไว้เสมอว่า “อิณา ทานัง ทุกขัง โลเก – การเป็นหนี้ เป็นทุกข์ในโลก”
  3. ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “มีเหตุผล พอประมาณ มีภูมิคุ้มกัน”
  4. จัดการการใช้เงินในครัวเรือนอย่างรัดกุม ด้วยการใช้ “บัญชีครัวเรือน”

Shares:
QR Code :
QR Code