เครือข่าย “นมดีทุกวัยดื่มได้ทุกวัน” ผนึกกำลังชวนดื่มนม

ที่มา  : ข่าวสด https://www.khaosod.co.th/economics/news_2564868

ภาพโดย สสส.


เครือข่าย “นมดีทุกวัยดื่มได้ทุกวัน” ผนึกกำลังรณรงค์คนไทยดื่ม thaihealth


เครือข่าย “นมดีทุกวัยดื่มได้ทุกวัน” ผนึกกำลังรณรงค์คนไทยดื่มนมเนื่องในวันดื่มนมโลก 2562


น.ส.ดุจเดือน ศศะนาวิน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเปิดตัวเครือข่าย ‘นมดีทุกวัยดื่มได้ทุกวัน’ เนื่องในวันดื่มนมโลก 2562 ว่า ตามที่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) กำหนดให้ทุกวันที่ 1 มิ.ย.ของทุกปี เป็น “วันดื่มนมโลก” (World Milk Day) เพื่อสนับสนุนและกระตุ้นให้เห็นความสำคัญของการบริโภคนมอีกทั้งยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดเป้าหมายเพิ่มการบริโภคนมของคนไทยจาก 18 ลิตร/คน/ปีเป็น 25 ลิตร/คน/ปีภายในปี 2563


เครือข่าย “นมดีทุกวัยดื่มได้ทุกวัน” ผนึกกำลังรณรงค์คนไทยดื่ม thaihealth


คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องคือการพัฒนาต้นน้ำและกลางน้ำโดยพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและคุณภาพน้ำนมดิบรวมถึงสหกรณ์โคนมและศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบให้ได้มาตรฐานเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภครวมถึงเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมนมเมื่อทุกภาคส่วนร่วมมือกันคนไทยก็จะได้ดื่มนมคุณภาพดีรวมทั้งยังเป็นการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมนมไทยให้พัฒนายิ่งขึ้นไปพร้อมกันนี้ได้เป็นสักขีพยานในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเป็นภาคีเครือข่ายนมดีทุกวัยดื่มได้ทุกวันอีกด้วย


เครือข่าย “นมดีทุกวัยดื่มได้ทุกวัน” ผนึกกำลังรณรงค์คนไทยดื่ม thaihealth


นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สสส. ในฐานะหน่วยงานที่ผลักดันรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับคนไทยในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพ การจัดตั้งเครือข่ายรณรงค์การบริโภคนมนับเป็นครั้งแรกโดยมีจุดมุ่งหมายในการสนับสนุนให้คนไทยได้ดื่มนมตามความเหมาะสมของแต่ละช่วงอายุ ดื่มนมมีคุณภาพดีเพื่อให้ร่างกายมีสุขภาพที่แข็งแรง ลดการดื่มแอลกอฮอล์ เครื่องดื่มที่มีปริมาณน้ำตาลเกิน อาทิ เครื่องดื่มชาและน้ำอัดลม โดยที่ผ่านมาได้มีกิจกรรมรณรงค์ต่างๆ เช่น กิจกรรมดื่มนมชมบอล ที่มีกลุ่มนักศึกษาในสถาบันการศึกษาเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก หรือกิจกรรมปาร์ตี้โนแอลในช่วงเฉลิมฉลองปีใหม่ เป็นต้น


สำหรับผลสำรวจพฤติกรรมการดื่มนมของคนไทยประจำปี 2562 โดยสวนดุสิตโพลพบ ปัจจุบันเยาวชนไทยอายุ 13-20 ปี มีการบริโภคนมลดลงกว่าครึ่งจากสัดส่วน 89% เหลือเพียง 44% เมื่อเทียบกับเด็กวัยอนุบาลและประถมศึกษาส่วนในกลุ่มผู้สูงวัย 60 ปีขึ้นไป นั้นพบว่ามีสัดส่วนที่ไม่ดื่มนมโคเลยถึง 1 ใน 4 จากผู้ที่เข้าร่วมการสำรวจโดยกลุ่มผู้ที่ไม่บริโภคนมโคนั้นหันไปดื่มนมถั่วเหลือง 43% เครื่องดื่มกาแฟ 22% และนมเปรี้ยว 14% ตามลำดับ


โดยสาเหตุหลักเกิดจากความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการดื่มนมเและความไม่มั่นใจในคุณภาพของน้ำนมโคส่งผลให้อัตราการดื่มนมของคนไทยยังคงมีปริมาณน้อยมากเฉลี่ยเพียงคนละประมาณ 18 ลิตร/คน/ปี (หรือเพียงสัปดาห์ละ 2 แก้วเท่านั้น) สำหรับแนวคิดของการจัดตั้งเครือข่าย “นมดีทุกวัยดื่มได้ทุกวัน” ในวันดื่มนมโลกในปีนี้นั้นเพื่อรณรงค์ให้คนไทยทุกวัยดื่มนมโคอย่างน้อยวันละ 1-2 แก้ว เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ

Shares:
QR Code :
QR Code