‘เครือข่ายไร้รอยต่อ’ แก้ปัญหาผู้ป่วยจิตเวช

          ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เผยแนวทางการรักษาผู้ป่วยจิตเวช โดย ‘เครือข่ายไร้รอยต่อ’ สร้างศักยภาพและความเข้มแข็งในการดูแลประชาชนอย่างทั่วถึง


 ‘เครือข่ายไร้รอยต่อ’ แก้ปัญหาผู้ป่วยจิตเวช  thaihealth


          นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมสภาพปัญหาโรงพยาบาลตามแนวชายแดนและการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ที่ จ.น่าน เปิดเผยว่า การจัดบริการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช จ.น่าน มีครบในโรงพยาบาลทุกแห่ง โดยมีจิตแพทย์และพยาบาลจิตเวชเป็นผู้รับผิดชอบดูแล ซึ่งที่ผ่านมามีผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการ 3,188 ราย คิดเป็นร้อยละ 35 แม้จะผ่านเกณฑ์มาตรฐานในการเข้าถึงบริการ แต่พบอัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จสูง ติดอยู่ใน 10 อันดับแรกของประเทศ จากสถานการณ์ดังกล่าว จ.น่าน จึงตั้งเป้าหมายการพัฒนาระบบบริการสุขภาพด้านจิตเวชเป็นหลัก เพื่อให้ผู้ป่วยจิตเวชเข้าถึงบริการเพิ่มขึ้นและลดอัตราฆ่าตัวตาย ให้ผู้ติดสุราได้รับการรักษาเพิ่มขึ้น อีกทั้งเพิ่มขีดความสามารถของรพ.ชุมชนและรพ.สต.ในรูปแบบเครือข่ายการทำงานร่วมกัน


          นายแพทย์ณรงค์กล่าวต่อว่า หัวใจของการพัฒนางานด้านสุขภาพ คือ “เครือข่ายบริการที่ไร้รอยต่อ” ซึ่งจะสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งในการดูแลประชาชนอย่างทั่วถึง โดยเชื่อมโยงบริการระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิและตติยภูมิ เข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้เข้าถึงพื้นที่และสามารถใช้ทรัพยากรร่วมกัน เช่น การหมุนเวียนแพทย์และผู้เชี่ยวชาญเพื่อไปจัดบริการในพื้นที่และเตรียมพร้อมให้คำปรึกษาแนวทางการรักษาผู้ป่วยจิตเวช เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง อย่างไรก็ตามกลไกสำคัญในการพัฒนาระบบบริการ คือ กระบวนการขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรมของแพทย์เชี่ยวชาญและพยาบาลเฉพาะทาง มีแผนปฏิบัติงานที่ครอบคลุมสอดคล้องกับบริบทพื้นที่ โดยใช้ความร่วมมือของทุกฝ่ายในจังหวัด เช่น นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาล


 


 


          ที่มา:หนังสือพิมพ์แนวหน้า


          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code