เครือข่ายแรงงาน รุดขอบคุณ รมว.แรงงาน

 เหตุช่วยผลักดันกฎหมายคุ้มครอง

 

เครือข่ายแรงงาน รุดขอบคุณ รมว.แรงงาน

 

            เครือข่ายด้านแรงงาน ซึ่งประกอบด้วย เครือข่ายแรงงานนอกระบบ กทม. คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยกลุ่มแรงงานภาคตะวันออก เครือข่ายแรงงานชุมชน 50 เขตกรุงเทพมหานคร เครือข่ายปฏิบัติการเพื่อแรงงานข้ามชาติ มูลนิธิเพื่อนหญิง มูลนิธิร่วมมิตรไทย-พม่า โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานข้ามชาติ และผู้มีปัญหาสถานะบุคคล และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เข้าพบ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เพื่อให้กำลังใจและแสดงความขอบคุณที่เข้ามาแก้ไขปัญหาให้กับผู้ใช้แรงงาน โดยตลอดระยะเวลา 6 เดือน ที่เข้ารับตำแหน่งได้เร่งผลักดันการออกกฎหมาย อาทิ ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน ร่าง พ.ร.บ.ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ร่างพ.ร.บ.ประกันสังคม (ฉบับภาคประชาชน) เป็นต้น

 

            โดยทางเครือข่ายได้ยื่นข้อเรียกร้องต่อนายเฉลิมชัย จำนวน 3 ข้อ ประกอบด้วย ให้รีบดำเนินการยกร่างกฎกระทรวงแรงงาน คุ้มครองคนทำงานบ้านให้ทันวันคนทำงานบ้านสากล ปี 2554 และเร่งจัดตั้งคณะทำงานการจัดทำแนวปฏิบัติการใช้กฎหมายคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้านที่มีส่วนร่วมจากภาคแรงงานนอกระบบ รวมทั้งสนับสนุนให้แรงงานข้ามชาติเข้าประกันสังคมในรูปแบบที่เหมาะสมและเป็นธรรม

 

เครือข่ายแรงงาน รุดขอบคุณ รมว.แรงงาน

 

            รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า การแก้ปัญหาต่างๆ ต้องมองในหลายมิติ และต้องร่วมกันคิด ร่วมกันทำ กล้าที่จะคิดแก้ไขปัญหา สำหรับเรื่องที่ทางกลุ่มเรียกร้องนั้น ตนอยากให้ทางเครือข่ายแรงงานลงลึกในรายละเอียด เพื่อดำเนินการประชุมหารือกันให้ตกผนึก ทั้งนี้ การแก้ไขปัญหาจะไปในทิศทางที่ชัดเจนและสอดรับกับความต้องการนั้นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

 

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

 

update : 29-12-53

อัพเดทเนื้อหาโดย : ศิรินทิพย์ อิสาสะวิน

 

Shares:
QR Code :
QR Code