เครือข่ายฯ ร่วมสร้างสุขภาวะที่ดี ให้ปชช.ภาคกลาง

เครือข่ายฯ ร่วมสร้างสุขภาวะที่ดี ให้ปชช.ภาคกลาง thaihealth


มูลนิธินโยบายสุขภาวะ เดินหน้าร่วมสร้างสุขภาวะที่ดี ให้กับประชาชนในพื้นที่ภาคกลาง


นายเดชรัตน์ สุขกำเนิด คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมูลนิธินโยบายสุขภาวะ กล่าวว่า จากการวิเคราะห์ลักษณะประชากรในภาคกลางพบว่า มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ทั้งโครงสร้างอายุที่มาสู่สังคมสูงอายุ โครงสร้างทางอาชีพเปลี่ยนจากภาคเกษตรกรรมมาสู่ภาคแรงงาน ซึ่งทำให้กระทบหลายอย่าง ทั้งความสามารถผลิตอาหารต่ำลง ราคาอาหาร ผัก ผลไม้ สูงขึ้น และรับประทานผักผลไม้ไม่ถึงค่ามาตรฐานคือ 400 กรัมต่อวัน จึงทำให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพิ่มขึ้น


นายเดชรัตน์กล่าวต่อว่า ปัจจัยต่างๆ ที่มีความเชื่อมโยงกัน ประกอบกับมีผู้สูงอายุมาก ทำให้ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพเพิ่มมากขึ้น ด้านเยาวชน ภาคกลางมีปัญหาแม่วัยรุ่นมากกว่าภาคอื่นๆ ต้องแก้ปัญหาโดยภาคีเครือข่ายของ สสส.ขับเคลื่อนในแต่ละประเด็นเกือบครบทุกด้าน เช่น การสร้างเศรษฐกิจชุมชน ด้านอาหารปลอดภัย เป็นต้น ซึ่งภาคีเครือข่ายต่างๆ ร่วมกันวางแนวทางทำให้เกิด "โชว์ แชร์ เชื่อม ใช้" คือการนำเสนอผลงานของภาคีที่หลากหลาย แบ่งปันข้อมูลความรู้และเครื่องมือต่างๆ ใช้ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมเวทีไปปรับใช้ในแต่ละพื้นที่


 


 


ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด


ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code