เครือข่ายอุดมศึกษาเท่าทันปัญหาแอลกอฮอล์

         8 มหาวิทยาลัยอีสานตอนล่างผนึก สสส.ตั้งเครือข่ายอุดมศึกษาเท่าทันปัญหาแอลกอฮอล์


เครือข่ายอุดมศึกษาเท่าทันปัญหาแอลกอฮอล์ thaihealth


         นายดำเกิง โถทอง หัวหน้าโครงการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษารู้เท่าทันปัญหาแอลกอฮอล์ ภาคอีสานตอนล่าง กล่าวถึงการลงนามความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาภาคอีสานตอนล่างจำนวน 8 สถาบัน และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เมื่อเร็วๆ นี้ ว่า ความร่วมมือดังกล่าวมีขึ้นเพื่อการจัดตั้งโครงการสร้างเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษารู้เท่าทันปัญหาแอลกอฮอล์ในสถาบันการศึกษา ซึ่งสืบเนื่องมาจากที่ปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษาได้รับผลกระทบจากปัญหาทางสังคมที่ซับซ้อนหลากหลายสาเหตุ โดยเฉพาะปัญหาการบริโภคแอลกอฮอล์ที่แอบแฝงเผยแพร่ตามสื่อต่างๆ รวมถึง สถานบันเทิงที่เพิ่มขึ้นใกล้สถานศึกษา ทำให้เยาวชนที่รู้ไม่เท่าทัน เกิดค่านิยมผิด ตกเป็นทาสอบายมุขและสิ่งเสพติดโดยไม่รู้ตัว เริ่มจากการดื่มสุรา สูบบุหรี่ จนถึงยาเสพติด จึงจำเป็นที่ทุกภาคส่วนต้องช่วยกันสร้างพลังขับเคลื่อนให้เยาวชนหลุดพ้นจากสิ่งดังกล่าว โดยสร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้รู้เท่าทันปัญหาแอลกอฮอล์


  เครือข่ายอุดมศึกษาเท่าทันปัญหาแอลกอฮอล์ thaihealth        สำหรับสถาบันอุดมศึกษาภาคอีสานตอนล่าง 8 สถาบันที่เข้าร่วมลงนาม ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


          ด้าน นพ.บัณฑิต ศรไพศาล ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก สสส. กล่าวว่า โครงการมุ่งหวังให้เกิดพลังขับเคลื่อนภาคีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติ พฤติกรรม ตลอดจนค่านิยมในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นำไปสู่การแปลงเปลี่ยนสังคมในสถานศึกษาที่เป็นภาคีเครือข่าย


          "โครงการดังกล่าวเกิดจากสังคมไทยกำลังเผชิญกับปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด การใช้ความรุนแรง การพนัน โดยเฉพาะในกลุ่มเด็ก เยาวชน สาเหตุหนึ่งเกิดจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นทุกปี การส่งเสริมและรณรงค์ให้สถาบันอุดมศึกษาทั้ง 8 สถาบัน คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ ให้ความสำคัญด้านทักษะการใช้ชีวิตของนักศึกษาที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบ เชื่อว่าจะช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นในอนาคตได้" ผู้อำนวยการสำนักฯ สสส.กล่าว


 


 


          ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสด


          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code