เครือข่ายอนุรักษ์วัฒนธรรมลาวเวียง

ที่มา : แฟนเพจสำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม


ภาพประกอบจากแฟนเพจสำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม


เครือข่ายอนุรักษ์วัฒนธรรมลาวเวียง  thaihealth


เครือข่ายอนุรักษ์วัฒนธรรมลาวเวียง ได้จัดทำ โครงการปลูกต้นกล้าวัฒนธรรมลาวเวียงเพื่อสุขภาวะบ้านเนินขาม ต.เนินขาม อ.เนินขาม จ.ชัยนาท โดยได้รับการสนับสนับสนุนจากสำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)


เพื่อส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี โดยการกระตุ้นและสร้างจิตสำนึกให้กับเด็กและเยาวชนให้ภูมิใจในรากเง้า ความเป็นตัวตนของลาวเวียงพร้อมทั้งพัฒนาหลักสูตรวัฒนธรรมลาวเวียงในรั้วโรงเรียน และค้นหา รวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นจากปราชญ์ชาวบ้าน ด้วยการเชื่อมโยงของคน 3 วัยในการสร้างความรักใคร่ผูกพันของคนในชุมชน


วันเพ็ญ ภูมัง ครูชำนาญการพิเศษ ร.ร.อนุบาลเนินขาม กล่าวว่า การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคน 3 วัย ถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้เด็กๆ ได้เรียนรู้วัฒนธรรมและประเพณีแบบดั้งเดิมได้ ซึ่งทางโรงเรียนได้สอดแทรกเข้าไปในการเรียนการสอนด้วยเสมอ โดยทุกวันอังคารครูและนักเรียนจะแต่งกายด้วยชุดลาวเวียงไปโรงเรียน และปลูกฝังให้ใส่ชุดลาวเวียงเวลาอยู่ที่บ้านเป็นประจำ ขณะเดียวกันยังได้ส่งเสริมชั่วโมงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ในเด็ก ป.4-ป.6 สัปดาห์ละ 1 ช.ม. ด้วยการนำปราชญ์ชาวบ้านสอนการปักเสื้อ จักสาน การทำบายศรี ทำอาหารพื้นบ้าน เช่น แกงเปอะ แกงขี้เหล็ก แกงบอน ทำขนม เช่น ขนมหมก เป็นต้น ร่วมถึงการจัดทำตำราวัฒนธรรมลาวเวียงไว้ศึกษาหาความรู้


“เราอยากให้เด็กได้สืบทอด และเกิดการอนุรักษ์วัฒนธรรมลาวเวียงในโรงเรียนและชุมชน ซึ่งเราต้องเริ่มปลูกฝังตั้งแต่เล็กๆ เอาเด็กเข้ามามีส่วนร่วม เมื่อเด็กมีความสนใจและมีส่วนร่วม ทุกอย่างก็จะง่าย ถ้าเราไม่ทำกับเด็กๆ มัวแต่รณรงค์กับคนวัยกลางคนขึ้นไป ยังไงก็สูญหายแน่นอน แต่ทำกับเด็กยังไงก็ไม่สูญเปล่า สิ่งที่เราพยายามทำอยู่ก็จะค่อยๆ แทรกซึมและติดตัวเขาโดยไม่รู้ตัว และเขาจะเกิดความภาคภูมิใจในตัวตนอย่างแท้จริง เขาจะรักและหวงแหนวัฒนธรรมและประเพณีลาวเวียงและสืบทอดต่อไปไม่จบสิ้น” ครูวันเพ็ญ กล่าว

Shares:
QR Code :
QR Code