เครือข่ายงดเหล้าฯ ถอดบทเรียนสรุปผลการดำเนินงานตลอดปี

ที่มา : เว็บไซต์ tnews.co.th โดย ปริญญา เกษราธิกุล ผู้สื่อข่าวภูมิภาคสำนักข่าวทีนิวส์ จันทบุรี


ภาพประกอบจากเว็บไซต์ tnews.co.th โดย ปริญญา เกษราธิกุล ผู้สื่อข่าวภูมิภาคสำนักข่าวทีนิวส์ จันทบุรี


เครือข่ายงดเหล้าฯ ถอดบทเรียนสรุปผลการดำเนินงานตลอดปี thaihealth


จ.จันทบุรี เครือข่ายประชาคมงดเหล้าภาคตะวันออก จัดการประชุมถอดบทเรียน สรุปผลการดำเนินงานตลอดปีที่ผ่านมา


ที่โรงแรมสราญรมย์รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี เครือข่ายประชาคมงดเหล้าภาคตะวันออก (สคล.) ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณดำเนินการจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดการประชุมถอดบทเรียน เพื่อสรุปผลการดำเนินงานตลอดปีที่ผ่านมา หาข้อบ่งพร่อง ปัญหา รวมถึงหาแนวทางการปฏิบัติงานในปีนี้ เพื่อให้เกิดผลสูงสุด โดยมีตัวแทนจากศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมงดเหล้าภาคตะวันออก ทั้ง 9 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดตราด จันทบุรี ระยอง ชลบุรี สระแก้ว ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก และสมุทปราการ เข้าร่วมการประชุม


ทั้งนี้ การดำเนินงานของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เป็นหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกองทุนจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ.2544 โดย มีหน้าที่ริเริ่ม ผลักดัน กระตุ้น สนับสนุนและร่วมกับหน่วยงานต่างๆในสังคม ตลอดจนอำนวยความสะดวกต่างๆ


เพื่อให้การทำงานในพื้นที่สามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เชื่อมร้อยภาคีเครือข่ายความร่วมมือในพื้นที่ระดมสรรพกำลังในการขับเคลื่อนงานเหล้า บุหรี่ อุบัติเหตุ ในภาคตะวันออกให้มีประสิทธิภาพภายใต้ความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงานของคนทำงาน และขับเคลื่อนกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อให้คนไทยมีสุขภาพดีครบ 4 ด้าน กาย จิต ปัญญา สังคม และร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่

Shares:
QR Code :
QR Code