เข้าพรรษาชวนพ่อแม่เลิกอบายมุข

          สพฐ.จับมือเครือข่ายงดเหล้า ปฏิรูปการเรียนรู้บรรจุโทษภัยเหล้าใส่คู่มือครู หวังลดนักดื่มหน้าใหม่ นำร่องบูรณาการเนื้อหาสู่ 8 กลุ่มสาระ ย้ำจรรยาบรรณครูอยากเห็นศิษย์ได้ดี ไม่เป็นทาสน้ำเมา


/data/content/24991/cms/e_aeghjkmpw134.jpg


          เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 57 ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) จัดแถลงข่าว “โครงการโพธิสัตว์น้อยลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า ปีการศึกษา 2557” พร้อมเปิดตัวคู่มือครูช่วยลดปัญหาแอลกอฮอล์ในโรงเรียนครอบครัว และชุมชน ผ่านกระบวนการเรียนการสอนในรายวิชา โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ร่วมกับสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และเครือข่ายครูดีไม่มีอบายมุข


          ดร.พิธาน พื้นทอง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. กล่าวว่า ปีนี้ สพฐ.ได้พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการจัดอบรมพัฒนาคู่มือ“นักวิจัยโพธิสัตว์น้อย ชวนครู พ่อแม่ ชุมชน ลด ละ เลิกเหล้า” ให้แก่ครูผู้สอนในโรงเรียนที่มีความพร้อมในการรณรงค์ เพื่อส่งเสริมแนวทางการลดนักดื่มหน้าใหม่ และสนับสนุนให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองในทักษะด้านการเรียนรู้ทางวิชาการและในด้านการพัฒนาจิตใจ เพื่อจะได้เป็นเกราะป้องกันตนเองให้อยู่รอดจากสังคมที่มีความเสี่ยงสูงจากอบายมุข รวมถึงให้โรงเรียนสอดแทรกเนื้อหาที่ช่วยปลูกฝังจิตใต้สำนึกเรื่องการไม่ยุ่งเกี่ยวกับเหล้าบุหรี่และสิ่งเสพติดผ่านการเรียนรู้ในชั้นเรียน โดยเชื่อมโยงความรู้ใน 8กลุ่มสาระวิชา และจะมีการขยายผลคู่มือดังกล่าวไปยังโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ทั่วประเทศต่อไป


         “โครงการโพธิสัตย์น้อยฯเน้นการเปลี่ยนแปลงผู้เรียนให้เกิดความตระหนักในการทำความดีประพฤติตนเป็นคนดี/data/content/24991/cms/e_bckmqruvx347.jpg เพื่อช่วยเหลือคนรอบข้างให้พ้นภัยจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และคืนความสุขในครอบครัวให้กลับคืนมาโดยเฉพาะช่วงเทศกาลเข้าพรรษาเป็นโอกาสสำคัญที่ลูกทุกคนจะได้แสดงความกตัญญูแก่พ่อแม่ได้มากที่สุด”ดร.พิธาน กล่าว


         ด้านเภสัชกรสงกรานต์ ภาคโชคดี ผอ.เครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) กล่าวว่า การปลูกฝังภูมิต้านทานด้านปัจจัยเสี่ยงให้กับเด็กเยาวชนจะช่วยเป็นเกราะป้องกันให้เด็กพ้นจากอบายมุขได้ แต่สิ่งที่สำคัญคือกระบวนการเรียนรู้ที่ทุกฝ่ายต้องให้ความร่วมมือโดยเริ่มมาจากคนในครอบครัว ครูอาจารย์ รวมถึงสภาพแวดล้อมและสังคมที่ต้องเอื้อให้เด็กเยาวชนได้มีพื้นที่อย่างสร้างสรรค์เกิดการพัฒนาตนเองอย่างถูกทางเพื่อศักยภาพในการดำเนินชีวิตของตนเองให้อยู่รอดต่อไป


 


 


          ที่มา : เว็บไซต์เดลินิวส์

Shares:
QR Code :
QR Code