เข้มสวมหน้ากาก 100 % ในตลาด ป้องกันโควิด-19

ที่มา : กรมอนามัย


เข้มสวมหน้ากาก 100 % ในตลาด ป้องกันโควิด-19 thaihealth


เเฟ้มภาพ


กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ขอความร่วมมือผู้ประกอบการตลาด ยกการ์ดสูง คุมเข้มมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด แนะ พ่อค้าแม่ค้า ผู้ซื้อ และผู้ปฏิบัติงานในตลาดต้องสวมหน้ากาก 100 เปอร์เซ็นต์ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ​


นายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากรายงานผลการประเมิน Thai Stop COVID Plus ของตลาดในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ภาพรวมพบว่า มีตลาดที่ผ่านการประเมินแล้วจำนวน 3,264 แห่ง จากจำนวนที่ประเมินทั้งสิ้น 3,986 แห่ง แบ่งเป็นตลาดสด 1,795 แห่ง ตลาดนัด 1,469 แห่ง โดยมาตรการป้องกัน โรคโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุขที่ตลาดสดมีการดำเนินการมากที่สุด 3 อันดับแรกคือ มาตรการสวมหน้ากากอนามัย ร้อยละ 99.17 รองลงมาคือมาตรการจัดการขยะมูลฝอย ร้อยละ 98.99 และมาตรการทำความสะอาดอุปกรณ์ ร้อยละ 98.39


ส่วนตลาดนัดพบว่า มาตรการที่ดำเนินการมากที่สุดคือ มาตรการสวมหน้ากากอนามัย ร้อยละ 98.95 รองลงมาคือมีจุดบริการล้างมือ ร้อยละ 98.56 และการจัดการขยะมูลฝอย ร้อยละ 98.51 โดยขอให้ทุกคนต้องสวมหน้ากากภายในตลาดตลอดเวลาครบ 100 เปอร์เซ็นต์ และเว้นระยะห่างระหว่างผู้ขายและผู้ช่วยขาย รวมถึงการจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของโรคโควิด-19


ในขณะที่ผลการสำรวจอนามัยโพล ช่วงวันที่ 29 มิถุนายน – 8 กรกฎาคม 2564 ถึงพฤติกรรมการสวมหน้ากากของพ่อค้าแม่ค้า และลูกค้าในตลาด พบว่า ประชาชนพบเห็นพ่อค้าแม่ค้า ในตลาดสวมหน้ากากถูกต้อง ร้อยละ 73.1 สวมไม่ถูกต้อง ร้อยละ 25.5 และไม่สวมเลย ร้อยละ 1.4 และพบเห็นลูกค้าที่เดินซื้อของในตลาด สวมหน้ากากถูกต้อง ร้อยละ 86.8 สวมไม่ถูกต้อง ร้อยละ 13 และไม่สวมเลย ร้อยละ 0.2


นายแพทย์ดนัย กล่าวต่อไปว่า ขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการตลาดทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและ ทั่วประเทศ ยังคงต้องคุมเข้มและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง ตั้งแต่การกำหนดทางเข้า-ออกที่ชัดเจน เพื่อคัดกรองคนเข้าตลาด สวมหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้าทั้งผู้ขายและผู้ซื้อ และสวมอย่างถูกต้อง จัดจุดล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลล้างมือที่มีแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ และมีการรักษาระยะห่างไม่น้อยกว่า 1-2 เมตร รวมถึงกำหนดมาตรการเพื่อลดความแออัด และควรทำความสะอาดแผงค้า ร้านค้า รวมถึงอุปกรณ์ ของใช้ ด้วยน้ำยาทำความสะอาดหรือน้ำยาฆ่าเชื้อทุกวัน และมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการในตลาดปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัดและทั่วถึงด้วย


ทั้งนี้ เมื่อกลับถึงบ้านควรเปลี่ยนเสื้อผ้าและอาบน้ำทันที ไม่ควรนำของใช้ในตลาดกลับบ้าน และ หมั่นสังเกตอาการตนเองอยู่เสมอ หากมีอาการไข้สูง ไอ จาม ให้งดปฏิบัติงานและไปพบแพทย์ทันที นอกจากนี้ ผู้ประกอบการตลาดควรประเมินสถานประกอบการตนเองผ่านระบบ Thai Stop COVID Plus ส่วนพ่อค้าแม่ค้า และผู้ปฏิบัติงานภายในตลาดประเมินตนเองผ่าน "ไทยเซฟไทย” และสำหรับผู้ใช้บริการก็สามารถประเมินตลาดผ่านระบบ Thai Stop COVID Plus ได้เช่นเดียวกัน” รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าว

Shares:
QR Code :
QR Code