เขียนจดหมายถึงแม่และคนสำคัญ

             /data/content/26324/cms/e_aefijrtvw123.png


             โครงการจัดตั้งมูลนิธิอัญจารี ร่วมกับมูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง เชิญชวนบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศ (แอลจีบีที) เขียนจดหมายถึงแม่และคนสำคัญ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและการยอมรับของพ่อแม่ต่อลูกที่เป็นคนรักเพศเดียวกัน คนรักสองเพศ และคนข้ามเพศ โดยจะคัดเลือกจดหมายเพื่อจัดพิมพ์เป็นหนังสือต่อไป


              นางสาวอัญชนา สุวรรณานนท์ ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งมูลนิธิอัญจารี เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาสังคมไทยมีความคิด ความเชื่อที่ฝังแน่นว่ามนุษย์เกิดมามีเพียงสองเพศเท่านั้น คือ หญิงและชาย ความคิดเหล่านี้ส่งผ่านมาทางวัฒนธรรม ประเพณี และการบ่มเพาะภายในครอบครัว อันนำไปสู่ความไม่เข้าใจและความรุนแรงต่อกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ ดังจะเห็นได้จากข่าวผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ และสื่อต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นกรณีการก่ออาชญากรรมต่อทอม กรณีทอมฆ่าตัวตาย หรือในบางกรณีผู้มีความหลากหลายทางเพศต้องหนีออกจากบ้านเพราะพ่อแม่ไม่เข้าใจ


               ทางโครงการจัดตั้งมูลนิธิอัญจารีเล็งเห็นความสำคัญและเชื่อว่าหากได้มีพื้นที่ในการทำความเข้าใจทั้งจากตัวของผู้มีความหลากหลายทางเพศ และได้แสดงความรู้สึกในอัตลักษณ์ที่ตนได้เลือก จะทำให้ความรุนแรงลดลงสร้างให้เกิดความเข้าใจในครอบครัวมากขึ้น จึงจะจัดทำโครงการหนังสือ “จดหมายถึงแม่และคนสำคัญ” ที่จะรวบรวมจดหมายจากผู้มีความหลากหลายทางเพศซึ่งเขียนจดหมายถึงแม่และพ่อ เพื่อบอกเล่าตัวตนและความรู้สึกของการเป็นผู้มีความหลากหลายทางเพศให้แม่และพ่อได้เข้าใจความรู้สึกของตน


               “การบอกเล่าจากข้อความสั้น ๆ ในรูปของจดหมายซึ่งเป็นการสื่อสารของคนที่คุ้นเคยกันเป็นวิธีการหนึ่งที่จะทำให้กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศได้มีพื้นที่ในการแสดงตัวตนของตนเอง เชื่อมโยงความสัมพันธ์กับความเข้าใจและความตระหนักของครอบครัวและสังคม เพื่อให้ได้เกิดการยอมรับและเรียนรู้ในความแตกต่างหลากหลายข้างต้น” นางสาวอัญชนา กล่าว


               สามารถส่งจดหมายมาได้ที่ “โครงการจดหมายถึงแม่และคนสำคัญ” ตู้ ป.ณ.11 ปณศ. สามเสนใน  กรุงเทพฯ 10400 หรือ [email protected] หรือ www.facebook/lettertomother   ส่งได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 พ.ย.57


 


 


               ที่มา : มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.)


               ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code