เกราะป้องกันความรุนแรง

ความรุนแรงในครอบครัวมักเกิดจากความตึงเครียดด้านต่างๆ ที่ทำให้ครอบครัวเสียสมดุล สมาชิกในครอบครัวเกิดความขัดแย้งกัน ไม่สามารถปรับตัวได้ จนใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา ความตึงเครียดด้านต่างๆ มีตั้งแต่ระดับตัวบุคคล ครอบครัว ชุมชน จนถึงระดับสังคม

ยิ่งมีปัจจัยกระตุ้นร่วมกันหลายด้านจะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อความรุนแรงมากขึ้น เช่น คนที่มีบุคลิกภาพใจร้อน หุนหันพลันแล่น ซึ่งมักพบในผู้ที่เป็นโรคสมาธิสั้น ซึมเศร้า ผู้ที่ใช้สารเสพติด มีแนวโน้มก่อความรุนแรงสูงกว่าบุคคลทั่วไป

หากชีวิตพบกับปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาในการเลี้ยงดูและฝึกวินัยลูก อยู่อาศัยในสิ่งแวดล้อมที่มีความก้าวร้าว มีอาชญากรรมสูง ทุกคนต้องต่อสู้เพื่อความอยู่รอด มีการเข้าถึงอาวุธ สื่อรุนแรง สื่อลามกอนาจารได้ง่าย อยู่ในสังคมไร้จริยธรรม ยอมรับความรุนแรงในการแก้ปัญหา ให้สิทธิอำนาจเพศชายเป็นใหญ่กว่าเพศหญิงอย่างมาก จะทำให้ความรุนแรงของปัญหาเพิ่มขึ้น

ตัวพยากรณ์สำคัญที่สุดว่าอนาคตจะเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับวงจรความรุนแรงคือ การที่เคยมีประสบการณ์ถูกทำร้าย หรือเห็นเหตุการณ์รุนแรงในครอบครัวในวัยเด็ก

ดังนั้น การสร้างเกราะป้องกันความรุนแรงจึงต้องเริ่มที่การเลี้ยงดูที่ปลอดความรุนแรงตั้งแต่วัยเด็ก ดังนี้

1.พ่อแม่เป็นตัวอย่างการเลี้ยงดูเด็กโดยไม่ใช้ความรุนแรง ถือเป็นต้นแบบที่ดีด่านแรกสำหรับเด็ก

2.เป็นพ่อแม่เลี้ยงบวก เข้าใจพัฒนาการแต่ละวัยของเด็ก ไม่ปิดกั้นการเรียนรู้ของเด็ก หรือบังคับจนเด็กเครียด

3.เสริมสร้างความมั่นใจและความภาคภูมิใจในตนเองให้แก่เด็ก

4.เสริมสร้างความรัก ความผูกพันที่ดีระหว่างเด็กกับผู้เลี้ยงดู โดยผู้เลี้ยงดูควรมีความไวในการตอบสนองทางอารมณ์ให้แก่เด็ก ให้อิสระเด็กตามสมควร มีการดูแลให้คำแนะนำอย่างสม่ำเสมอ

5.สอนทักษะสังคมให้แก่เด็กในการจัดการความโกรธหรือการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี สอนได้ตั้งแต่อนุบาลที่เริ่มเข้าใจเหตุผลง่ายๆ

6.ในวัยเรียน คุณครูจะเป็นต้นแบบที่ดีด่านที่สองสำหรับเด็ก จึงไม่ควรทำโทษเด็กรุนแรง หลีกเลี่ยงการตีเด็ก ควรใช้เหตุผลกับเด็ก สร้างแรงจูงใจให้แก่เด็กในการคิดและประพฤติตนในแนวใหม่ที่ไร้ความรุนแรง

7.ปลูกฝังความรับผิดชอบและการเคารพในสิทธิส่วนบุคคล 

8.สอนทักษะการช่วยเหลือตนเองเมื่อเผชิญกับความรุนแรง 

9.สร้างความตระหนักรู้และทัศนคติในการยอมรับสิทธิที่เท่าเทียมกันระหว่างชายหญิง

10.ให้คำแนะนำและควบคุมการเข้าถึงสื่อทุกชนิดที่มีความรุนแรง ไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์ เกม หนังสือ

11.หากพ่อแม่มีความเครียด ควรหาแหล่งช่วยเหลือที่เหมาะสม สังคมควรมีส่วนรณรงค์สร้างทัศนคติไม่ยอมรับความ ก้าวร้าวหรือรุนแรง ช่วยกันสอดส่องและช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหา

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์โลกวันนี้วันสุข โดย สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (ร.พ.เด็ก)

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ