‘อ้วน-ฟันผุ-เนือยนิ่ง’ ปัญหาสุขภาพเด็กไทย

ที่มา: กรมอนามัย


‘อ้วน-ฟันผุ-เนือยนิ่ง’ ปัญหาสุขภาพเด็กไทย thaihealth


แฟ้มภาพ


กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับโรงเรียนและภาคีเครือข่าย ฝ่ายการศึกษา กระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานคร ขับเคลื่อนงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ เพื่อลดปัญหาอ้วน ฟันผุ และพฤติกรรมเนือยนิ่งในกลุ่มเด็กวัยเรียนให้มีสุขภาพดี


                  แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมวิชาการเครือข่ายเด็กไทยสุขภาพดี ปี 2562 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ว่า จากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีการสื่อสารและสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้พฤติกรรมเด็กวัยเรียนวัยรุ่นยังคงพบปัญหาด้านสุขภาพ อาทิ ภาวะอ้วน ร้อยละ 15 ฟันผุ ร้อยละ 35 พฤติกรรมเนือยนิ่ง ร้อยละ 30 และตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ร้อยละ 30 เป็นต้น จึงต้องผลักดันให้โรงเรียนและภาคีเครือข่ายร่วมกันดำเนินงานส่งเสริมและแก้ไขปัญหาสุขภาพนักเรียนในโรงเรียนอย่างจริงจังและเข้มแข็ง ภายใต้ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนให้แข็งแรงและฉลาด โดยมีเป้าประสงค์ให้เด็กวัยเรียนเจริญเติบโตเต็มศักยภาพและมีทักษะสุขภาพ วัยรุ่นมีทักษะชีวิตและพฤติกรรมอนามัยการเจริญพันธุ์ที่เหมาะสม มุ่งให้โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการให้ทุกคนในโรงเรียนสื่อสารดูแลสุขภาพของตนเองและนักเรียน นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมและสื่อสารบอกต่อผู้อื่นได้ ซึ่งการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่นจะควบคู่ไปกับด้านการศึกษา เพื่อให้เด็กวัยเรียนได้รับการพัฒนาทั้งด้านสติปัญญา กระบวนการเรียนรู้ และทักษะความรับผิดชอบต่อตนเอง มุ่งให้เด็กไทยเป็นเด็กดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้


           แพทย์หญิงพรรณพิมล กล่าวต่อไปว่า กรมอนามัยได้ร่วมกับโรงเรียนและภาคีเครือข่าย ฝ่ายการศึกษา กระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานคร ขับเคลื่อนงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพตามแนวทางขององค์การอนามัยโลก (WHO) ในด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของทุกคนในโรงเรียนและชุมชนให้สามารถนำความรู้และทักษะด้านสุขภาพมาดูแลสุขภาพของตนเองและผู้อื่น โดยเฉพาะนักเรียนจะได้รับการปลูกฝังทัศนคติ ฝึกทักษะและพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่สะอาด ปลอดภัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี


           “ขณะนี้มีจำนวนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพทั่วประเทศ จำนวน 33,491 แห่ง หรือร้อยละ 89.24 โดยมีกิจกรรมโครงงานสุขภาพนักเรียน เพื่อลดและแก้ไขปัญหาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนและนักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ เสริมสร้างสุขภาพ และได้พัฒนาเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดีระดับประเทศ จำนวน 961 เครือข่าย 7,926 โรงเรียน โรงเรียนต้นแบบโภชนาการ จำนวน 22 แห่ง โรงเรียนรอบรู้สุขภาพด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย จำนวน 6 แห่ง โรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย จำนวน 55 แห่ง นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานรอบรู้สุขภาพ ด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย จำนวน 1 แห่งและหน่วยงานที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ ด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย จำนวน 6 แห่ง พร้อมเน้นสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของทุกคนในโรงเรียน ชุมชน และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน” อธิบดีกรมอนามัย กล่าวในที่สุด

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ