อ่านอะไรบ้างบนฉลากยา

ที่มา : คู่มือสุขภาพประชาชน โดย สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)


อ่านอะไรบ้างบนฉลากยา thaihealth


แฟ้มภาพ


การอ่านฉลากยามีความสำคัญอย่างมาก ผู้ป่วยควรทราบถึงรายละเอียดส่วนประกอบต่าง ๆ บนฉลากยาว่าประกอบด้วยข้อมูลใดบ้าง


การอ่านข้อมูลบนฉลากยาควรอ่านสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 


  1. ชื่อยา : ชื่อการค้า (ชื่อที่ใช้เรียกตามแต่ละบริษัท) เช่น ไทลินอล, ซาร่า เป็นต้น
  2. ชื่อสามัญทางยา : ชื่อทางเคมีหรือสาระสำคัญของยา เช่น พาราเซตามอล เป็นต้น
  3. ส่วนประกอบของยา : แสดงสูตรผสมในยานั้น ๆ อาจประกอบตัวยาหรือสาระสำคัญของยามากกว่า 1 ชนิด
  4. ขนาดและวิธีใช้ : แสดงถึงจำนวนหรือปริมาณยาที่ใช้ในการรักษา อาการหรือโรค (ควรรับประทานตามที่แพทย์กำหนด ไม่ควรลดหรือเพิ่มขนาดยาเอง)
  5. วันผลิต (Mfd.) : แสดงถึงวันที่ เดือน และปีที่ผลิต โดยส่วนใหญ่จะแสดงไว้ด้านข้าง หรือก้นของภาชนะที่บรรจุ
  6. วันหมดอายุ (Exp.) : แสดงถึงวันที่ เดือน และปีที่หมดอายุ โดยส่วนใหญ่จะแสดงไว้ด้านข้าง หรือก้นของภาชนะที่บรรจุ เช่นเดียวกับวันผลิต (ควรดูวันหมดอายุก่อนรับประทานยาทุกครั้ง)
  7. เลขทะเบียนตำรับยา (Reg.) : เป็นเลขที่ใบอนุญาตให้ผลิตยา เช่น Reg. No. 82/90 หรือ Reg. No. 1A 301/38 เป็นต้น แสดงถึงการได้ผ่านการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายกับทางสำนักงานอาหารและยา (อย.) เรียบร้อยแล้ว และสามารถตรวจสอบได้ที่ อย. โทร 1556
  8. คำเตือน / ข้อห้ามใช้ / ข้อควรระวัง / อาการข้างเคียง : แสดงข้อมูลเกี่ยวกับการเฝ้าระวังอาการต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้ยา ตามโอกาสที่อาจจะเกิดขึ้นได้ เป็นข้อมูลที่จำเป้นต้องรับรู้และพึงระวัง เช่น ห้ามใช้ในสตรีมีครรภ์, ห้ามใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี, ยานี้รับประทานแล้วทำให้ง่วง โปรดระวังการขับขี่ยานพาหนะ, ไม่ควรรับประทานยานี้ร่วมกับยาลดกรด เป็นต้น

Shares:
QR Code :
QR Code