อ่านสร้างสุข พัฒนาศักยภาพบุคลากร

อ่านสร้างสุข พัฒนาศักยภาพบุคลากร thaihealth


         สสส.ชูต้นแบบอ่านสร้างสุขสถานศึกษาต้นแบบชุมชน พัฒนาศักยภาพบุคลากรในสถานศึกษา ครอบครัว และชุมชน


          นางสุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) กล่าวว่า "โครงการสถานศึกษาต้นแบบชุมชนอ่านสร้างสุข ปีการศึกษา 2557 จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เกิดสถานศึกษาต้นแบบที่ใช้แนวคิด "อ่านสร้างสุข" เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในทุกด้าน รวมถึงบุคลากรในสถานศึกษา ครอบครัว และชุมชน ร่วมสร้างสังคมสุขภาวะเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการขยาย ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือให้เกิดสถานศึกษาอ่านสร้างสุขทั่วประเทศต่อไป นำไปสู่การสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการอ่านและการเรียนรู้


          ทางสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ได้มีมติเห็นชอบให้โครงการสถานศึกษาต้นแบบชุมชนอ่านสร้างสุข ปีการศึก 2557 เข้าร่วมเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โดยมีสถานศึกษาและชุมชนเข้าร่วมจำนวน 60 แห่ง


          ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส.กล่าวว่าอย่างไรก็ตามโครงการสถานศึกษาต้นแบบชุมชนอ่านสร้างสุขได้เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯ ในปีนี้ ซึ่งเราจะนำไปขยายผลให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการอ่านและการเรียนรู้ให้ครอบคลุมทั่วถึงต่อไปในทุกระดับชั้น


 


 


           ที่มา : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก


           ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code