“อำเภอสุขภาพดี 80 ปียังแจ๋ว” ลด 5 โรควิถีชีวิต”

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จับมือสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาเครือข่ายสาธารณสุขอำเภอ เพื่อกลไกการกำกับดูแล (regulation) ระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ภาคเหนือ ภายใต้แนวคิดอำเภอสุขภาพดี 80 ปียังแจ๋ว หวังลด 5 โรควิถีชีวิต ได้แก่ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจ หลอดเลือดสมอง และมะเร็ง

วันนี้ (8 พฤษภาคม 2556) นายแพทย์ธีรพล โตพันธานนท์ รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาเครือข่ายสาธารณสุขอำเภอ เพื่อกลไกการกำกับดูแล (regulation) ระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ภาคเหนือ ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ จังหวัดเชียงใหม่ ว่า กรมอนามัยได้เตรียมดำเนินการแก้ปัญหาสุขภาพในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่าง ๆ หรือโรควิถีชีวิต 5 โรค ได้แก่ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจ หลอดเลือดสมอง และมะเร็ง โดยเฉพาะในกลุ่มประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง ร้อยละ 21.4 เบาหวาน ร้อยละ 6.9 และยังพบการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปี สูงถึงร้อยละ 18

จึงได้ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดำเนินงานภายใต้แนวคิดอำเภอสุขภาพดี 80 ปียังแจ๋ว ให้เป็นอำเภอที่มีการวางรากฐานของระบบการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานต่าง ๆ ของกรมอนามัย เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีทักษะในการส่งเสริมสุขภาพของตนเอง สามารถมีชีวิตที่ยืนยาวอย่างมีคุณภาพ โดยเป้าหมาย 10 ปี คืออายุเฉลี่ยของคนไทยไม่น้อยกว่า 80 ปี อายุเฉลี่ยการมีสุขภาพดีไม่น้อยกว่า 72 ปี

นายแพทย์ธีรพล กล่าวต่อไปว่า ในปี 2556 นี้ กรมอนามัยได้กำหนดตัวชี้วัดในการเฝ้าระวังสภาวะสุขภาพแต่ละ กลุ่มวัยให้สุขภาพดีตามแนวคิดอำเภอสุขภาพดี 80 ปียังแจ๋ว เริ่มตั้งแต่กลุ่มแม่และเด็ก ให้ทารกแรกเกิดมีน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม ไม่เกินร้อยละ 7 ให้ทารกกินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 อัตราการตายของมารดา ไม่เกิน 18 ต่อแสนการเกิดมีชีพ เด็ก 0-5 ปี มีพัฒนาการทางสติปัญญาสมวัยร้อยละ 90 เด็กอายุ 3 ปี ปราศจากโรคฟันผุ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 41

สำหรับในกลุ่มวัยเรียนวัยรุ่นมีการเฝ้าระวังนักเรียนประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 ขึ้นไป ให้มีส่วนสูงตามเกณฑ์ร้อยละ 80 มีรูปร่างสมส่วนร้อยละ 77 นักเรียนอายุ 12 ปีขึ้นไป ปราศจากโรคฟันผุไม่น้อยกว่าร้อยละ 45 และให้สัดส่วนแม่อายุน้อยกว่า 20 ปี ที่คลอดบุตรลดลง และกลุ่มสุดท้ายคือวัยทำงาน กำหนดให้ผู้ที่มี 15 ปีขึ้นไป มีรอบเอวปกติในผู้ชายร้อยละ 80 ผู้หญิงร้อยละ 50 กลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน ป่วยเป็นเบาหวาน ไม่เกินร้อยละ 5 และผู้สูงอายุมีฟันใช้เคี้ยวอาหารได้อย่างเหมาะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 52

 “ทั้งนี้ การดำเนินงานอำเภอสุขภาพดี 80 ปียังแจ๋ว เป็นเป้าหมายหลักในการส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัยควบคู่ไปกับการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในระดับจังหวัดและระดับอำเภอเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการสู่ความสำเร็จ โดยเฉพาะสาธารณสุขอำเภอนับเป็นผู้มีบทบาทสำคัญที่จะประยุกต์กลวิธีในการขับเคลื่อนให้ สอดรับกับบริบทของแต่ละพื้นที่ ซึ่งจะต้องมีการเฝ้าระวังสภาวะสุขภาพของประชาชนทุกกลุ่มวัยในอำเภอ ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงผู้สูงอายุให้มีทักษะในการสร้างเสริมให้ตนเองมีสุขภาพดีภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม” นายแพทย์ธีรพล กล่าว

รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวในตอนท้ายว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาเครือข่ายสาธารณสุขอำเภอ เพื่อกลไกการกำกับดูแล (regulation) ระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ภาคเหนือ ในครั้งนี้ จึงเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ตรงกัน สำหรับใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งพัฒนาระบบในการเฝ้าระวังสภาวะสุขภาพของประชาชนในอำเภอทุกกลุ่มวัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

 

 

ที่มา : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ