อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ขับเคลื่อนโครงการคุณธรรม “ตำบลต้นแบบชมรมคนงดเหล้าเข้าพรรษา”

ที่มาและภาพประกอบ : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์


อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ขับเคลื่อนโครงการคุณธรรม


อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ขับเคลื่อนอำเภอคุณธรรมขยายผลในระดับตำบลที่ตำบลผาน้อย เป็น "ตำบลต้นแบบชมรมคนงดเหล้าเข้าพรรษา" 


นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย เป็นประธานการขับเคลื่อนองค์กรชุมชนอำเภอคุณธรรมในระดับตำบล ณ ตำบลผาน้อย จำนวน 19 หมู่บ้าน โดยมีภาคีเครือข่ายองค์กรงดเหล้าเข้าพรรษา สสส.องค์การบริหารส่วนตำบลผาน้อย กำนันและผู้ใหญ่บ้าน พร้อมด้วยพี่น้องประชาชนตำบลผาน้อย จำนวน 200 คน และคณะพระสงฆ์วัดป่าสัมมานุสรณ์


จัดกิจกรรมการดำเนินการสวดมนต์หน้าบ้าน การทำบุญตักบาตรตามถนนของหมู่บ้าน การรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา โดยการเดิน-วิ่งประชาสัมพันธ์ในการงดเหล้าเข้าพรรษาการจัดตั้งชมรมคนงดเหล้าเข้าพรรษา โดยกำหนดตำบลผาน้อยอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยเป็น "ตำบลต้นแบบชมรมคนงดเหล้าเข้าพรรษา"


การถอดบทเรียนการดำเนินการการงดเหล้าเข้าพรรษา หมู่บ้านรักษาศีลห้า ซึ่งจากการถอดบทเรียนในช่วงเข้าพรรษาปีที่ผ่าน พบว่า 1.อุบัติเหตุทางถนนลดลงคิดเป็นร้อยละ 252. ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนที่ไม่จำเป็นลดลงเฉลี่ยรายละ 1,284 บาท โดยรวมทั้งประเทศประหยัดได้เป็นจำนวน 8,251 ล้านบาท 3.ปัญหาอาชญากรรมลดลง 4.ส่วนใหญ่ระบุว่าทำให้สุขภาพร่างกายดีขึ้น


ข้อค้นพบที่สำคัญคือ 1.ผู้ปฏิญาณตนบวชใจส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่นานๆครั้งดื่ม 2.ผู้ปฏิญาณตนบวชใจส่วนใหญ่จะงดเหล้าเฉพาะช่วงเข้าพรรษา 3 เดือน 3.แรงจูงใจในการงดเหล้าเข้าพรรษาพบว่าส่วนใหญ่เพื่อสุขภาพตนเองเพื่อลูกและครอบครัว 4.ค่าใช้จ่ายที่ใช้ประหยัดได้ในช่วงงดเหล้าเข้าพรรษา 5.ผลดีต่อร่างกายและสุขภาพของผู้ปฏิญาณตนบวชใจหากหยุดดื่ม


สำหรับการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กรชุมชนหมู่บ้านตำบลอำเภอคุณธรรมโดยการใช้ชุมชนเป็นฐานประชาชนเป็นศูนย์กลางการมีส่วนร่วมของเครือข่ายต่างๆในรูปแบบ"บวร"และเป็นการดำเนินการตามนโยบายของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยในเรื่อง "แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง"

Shares:
QR Code :
QR Code