อาสาจราจรอีสานล่าง ขับเคลื่อนงานลดอุบัติเหตุทางถนน

ที่มา : เดลินิวส์


อาสาจราจรอีสานล่าง ขับเคลื่อนงานลดอุบัติเหตุทางถนน thaihealth


แฟ้มภาพ


อาสาจราจรอีสานล่าง ขับเคลื่อนงานลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างจริงจัง ยกให้ อ.ขุนหาญเป็นโมเดลต้นแบบ


นางเปรมปรีดิ์ ชวนะ นรเศรษฐ์ หัวหน้าแผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรในระดับจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (สอจร.อีสานล่าง) มอบหมายให้ นายนรินทร์ พรหมสาขา ณ สกลนคร รองหัวหน้าภาคฯ ร่วมกับพี่เลี้ยง สอจร.จังหวัดศรีสะเกษ และพี่เลี้ยง สอจร.อำเภอขุนหาญ ลงพื้นที่ติดตามโครงการชาวขุนหาญร่วมใจลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนด้วยมาตรการสวมหมวกนิรภัย 100% โดยมี นายคมป์ สังข์วงษ์ นอภ.ขุนหาญ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ


นายคมป์ กล่าวว่า การดำเนินโครงการดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนทุนจาก  สสส. ภายใต้แผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรในระดับจังหวัด (สอจร.) ซึ่งขับเคลื่อนการทำงานโดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ขุนหาญ มีเป้าหมายเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนใน อ.ขุนหาญ โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์  108,090 คน ซึ่งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ได้แก่ มีหน่วยงานและองค์กรที่เข้าร่วม MOU มาตรการสวมหมวกนิรภัย 100% จำนวน 80 หน่วยงาน พบอัตราการสวมหมวกนิรภัย โดยเฉลี่ยเป็นร้อยละ 82 มีการค้นหาและแก้ไขจุดเสี่ยง เกิดการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ  13 แห่ง


นอกจากนั้นยังมีการขยายผลรูปแบบการดำเนินงานลงสู่ชุมชนทุกระดับ ตั้งแต่ระดับอำเภอ ระดับตำบล และระดับหมู่บ้าน ซึ่งรูปแบบดังกล่าวนี้เป็นการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกระดับให้เป็นเจ้าของปัญหาและดำเนินการแก้ไขปัญหาในชุมชนได้เอง หากมีจุดเสี่ยงที่อยู่เหนือการแก้ไขของชุมชนจะส่งต่อมายังระดับตำบลและอำเภอ เพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการแก้ไข ทั้งนี้พบว่าอัตราการเสียชีวิตและบาดเจ็บทางถนนเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว มีจำนวนลดลงอย่างเห็นได้ชัด


ด้าน นายนรินทร์ กล่าวว่า การขับเคลื่อนงานลดอุบัติเหตุทางถนน โดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในทุกระดับ ทำให้ประชาชนและชุมชนมีความเป็นเจ้าของปัญหาอย่างแท้จริง อนึ่ง หากมีข้อขัดข้องในการดำเนินการ คณะกรรมการบริหารในระดับอำเภอสามารถสื่อสารการตัดสินใจได้อย่างทันท่วงที ส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ดังที่นายอำเภอขุนหาญได้นำเสนอ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างและขอยกรูปแบบหรือโมเดลขุนหาญ ให้เป็นโมเดลที่อำเภออื่น ๆ สามารถนำมาเป็นต้นแบบในการดำเนินการขับเคลื่อนงานลดอุบัติเหตุทางถนน.

Shares:
QR Code :
QR Code