อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า


ภาพประกอบจากเว็บไซต์โพสต์ทูเดย์


อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน thaihealth


สัปดาห์นี้มีหลายหน่วยงาน ได้ให้ความสำคัญกับหัวข้อนี้ อย่างเช่น  สมาคม เวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่ง ประเทศไทย ร่วมกับ ศูนย์กู้ชีพ นเรนทร รพ.ราชวิถี จัดเสริมทักษะการปั๊มหัวใจ (CPR) และสอนเทคนิควิธีเอา ตัวรอดเมื่อเกิดภัยธรรมชาติให้กับสื่อมวลชน ภายใต้ โครงการส่งเสริมและป้องกันคนไทยไม่ให้เจ็บป่วย ฉุกเฉิน สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุน และสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป้าหมายคือเพื่อช่วยชีวิตคน


ในขณะที่สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) หรือ สสปท. โดย ผอ.ชัยธนา ไชยมงคล ก็เปิดฝึกอบรมหลักสูตร "ข้อกำหนดระบบมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก(SME's)"


เป้าหมายคือไม่ให้เกิดอุบัติโดยเน้นการฝึกอบรมมาตรฐานองค์ความรู้ความปลอดภัยทางถนนสำหรับสถานประกอบกิจการขนส่งขึ้น เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการประเภทโลจิสติกส์ ให้สามารถนำไปใช้ในสถานประกอบกิจการ เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงานหรือลูกจ้าง อันจะนำไปสู่การลดการเสียชีวิตและการบาดเจ็บเนื่องจากอุบัติเหตุในการทำงานของผู้ปฏิบัติงานหรือลูกจ้าง


ระบบโลจิสติกส์มีความสำคัญ ต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างยิ่ง มีผล กระทบด้านความปลอดภัยต่อสังคมใน วงกว้าง โดยสถิติเมื่อสิ้นเดือนมกราคม 2561 มียอดจดทะเบียนรถบรรทุกสะสม มากถึง 1,090,765 คัน จึงเชิญผู้บริหารสถานประกอบการมาร่วมกันป้องกันด้วยการนำเอาระบบจัดการที่ดีได้มาตรฐานมาใช้เพื่อพัฒนากิจการ ยกระดับความปลอดภัยให้เป็นมาตรฐาน ดูความปลอดภัยทั้งบุคลากรของผู้ประกอบการและ ประชาชนบนท้องถนน


ผอ.สสปท. เปิดเผยต่อไปว่า สสปท.มีการจัดทำระบบมาตรฐานไว้ 4 ระดับ คือระดับ Basic ที่เน้นการป้องกันอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยจากการทำงานเป็นหลัก ระดับ Silver มุ่งเน้นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยจากการทำงานโดยเริ่มมีการตรวจสอบและทบทวนระบบการจัดการ ระดับ Gold จะมีการดำเนินการใน เชิงรุกมากขึ้น มีการบ่งชี้อันตรายก่อนที่จะทำการเปลี่ยนแปลงกระบวนการต่างๆ เน้นการควบคุมความเสี่ยงโดยใช้หลักการบริหารจัดการ การกำหนดคุณสมบัติของ ผู้ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยง มีการจัดกับข้อร้องเรียน และเอกสารที่มาจากภายนอกองค์กร มีการควบคุมผู้รับเหมาและผู้เยี่ยมชม รวมทั้งมีการสื่อสารข้อมูลด้านความปลอดภัยและข้อมูลของระบบมาตรฐานความปลอดภัยไปยัง ผู้ปฏิบัติงาน


ส่วนระดับ Platinum นั้นเป็นระดับที่มีการจัดทำระบบมาตรฐานในเชิงรุกที่มีการดำเนินการตามข้อกำหนดทุกข้ออย่าง ครบถ้วน สามารถยกระดับสมรรถนะด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมขององค์กรให้อยู่ในระดับที่สมบูรณ์ทั้งในด้านการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยจากการทำงานและมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง


สำหรับประโยชน์ที่ผู้ประกอบการ จะได้รับในเบื้องต้นคือการลดความสูญเสียขององค์กร ในส่วนของพนักงานขับรถนอกจากในเรื่องความปลอดภัยต่อชีวิตที่เพิ่มขึ้นแล้ว เมื่อองค์กรค่าใช้จ่ายลดลง โอกาสที่เขาจะมีรายได้หรือโบนัสเพิ่มขึ้นก็สูง นอกจากนี้จะมีการติดตามประเมินผลโดยทีมที่ปรึกษาเพื่อยกระดับกิจการที่เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง


เรื่องความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญ ในเดือนสิงหาคมนี้ สสปท. เตรียมจัด โครงการส่งเสริมการจัดทำระบบมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับ สถานประกอบกิจการที่ประสบอันตรายจากการทำงานสูง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ สสปท. www.tosh.or.th

Shares:
QR Code :
QR Code