อาชีวอนามัยและความปลอดภัยสำหรับแรงงานนอกระบบในชุมชน

อาชีวอนามัย

เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 2566 ที่ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน จ.ลําพูน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ ม.เชียงใหม่ โดยศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในคนทำงานภาคเหนือ จัดโครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปผลโครงการพัฒนาระบบและกลไกการบริการ ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสำหรับแรงงานนอกระบบในชุมชน และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการขับเคลื่อนสุขภาพแรงงานนอกระบบ จ.ลำพูน ผศ.ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล ผู้จัดการโครงการฯ และคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ม.เชียงใหม่ กล่าวว่า ในพื้นที่ จ.ลำพูนการพัฒนาระบบ และกลไกการบริการด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงานสำหรับแรงงานนอกระบบในชุมชน เพื่อให้เกิดความตระหนักรู้ถึงอันตรายของสิ่งคุกคามต่อสุขภาพจากสภาพแวดล้อม และสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย เน้นหลักการการมีส่วนร่วมของแรงงาน และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ร่วมกำหนดปัญหา ความต้องการ วางแผน และดำเนินการแก้ไขปัญหา ประเมินผล เกิดการตื่นตัว และความเข้าใจในปัญหาตามบริบทของตนเองได้ถูกต้อง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=346877

Shares:
QR Code :
QR Code