ออกคู่มือหนุนนายจ้างจ่ายค่าแรง 300 บาท

นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ รมว.กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า กระทรวงแรงงาน ได้จัดทำคู่มือแนวทางการดำเนินงานศูนย์สนับสนุนผู้ประกอบการให้พร้อมจ่ายอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของกระทรวงแรงงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติภารกิจให้ความช่วยเหลือนายจ้าง ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำวันละ 300 บาทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล รวดเร็ว และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

สำหรับเนื้อหาของคู่มือดังกล่าว ประกอบด้วย มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2556 และเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (เอสเอ็มอี) แนวทางการดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการผลกระทบที่เกิดขึ้น ขั้นตอนและกระบวนการดำเนินงานของศูนย์สนับสนุนฯ ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค อาทิ การเตรียมความพร้อมของศูนย์ฯ การประชาสัมพันธ์แก่ผู้ประกอบการ ลูกจ้าง และสื่อมวลชน การให้ความช่วยเหลือเอสเอ็มอี การเฝ้าระวังและการแก้ไขปัญหา ตลอดจนการสรุปสถานการณ์ประจำวัน โดยมีการกำหนดแบบฟอร์มรายงานแบบรายวัน ราย 15 วัน และรายเดือน

กรณีประจำวัน อาทิ รายงานการเลิกจ้างเนื่องจากผลกระทบ 300 บาทการขึ้นทะเบียนของผู้ประกันตนกรณีว่างงาน การลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของผู้ประกอบการ และรายงานสถานการณ์ด้านแรงงานและสถานประกอบการ กรณีราย 15 วัน อาทิ รายงานการฝึกอาชีพ จำนวนผู้ประกันตนที่มาขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน การติดตามผลและการประสานให้ความช่วยเหลือ ส่วนกรณีรายเดือน อาทิ การรายงานตำแหน่งงานและการบรรจุงาน สถานประกอบการและผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคม มาตรา 33

รมว.กระทรวงแรงงาน กล่าวด้วยว่า ขณะนี้ศูนย์สนับสนุนผู้ประกอบการให้พร้อมจ่ายอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ส่วนภูมิภาคจะตั้งอยู่ที่สำนักงานแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานคณะทำงาน ทั้งนี้ จะมีเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ฯ ในแต่ละจังหวัด ดำเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจกับสถานประกอบการในพื้นที่ให้ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ ตลอดจนการรายงานสถานการณ์และผลการดำเนินการตามมาตรการช่วยเหลือแบบวันต่อวัน สำหรับศูนย์สนับสนุนผู้ประกอบการให้พร้อมจ่ายอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ส่วนกลางนั้นจะตั้งอยู่ที่กระทรวงแรงงาน

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

Shares:
QR Code :
QR Code