ออกกำลังกายช่วยให้แข็งแรงอายุยืน

ที่มา : เว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์


ออกกำลังกายช่วยให้แข็งแรงอายุยืน thaihealth


แฟ้มภาพ


เป็นที่ทราบกันดีว่าการออกกำลังกายเป็นประจำนั้นมีประโยชน์ต่อสุขภาพ นอกจากสามารถช่วยป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD เช่น โรคความดันและโรคหัวใจ เป็นต้น แล้วยังช่วยลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตจากทุกสาเหตุได้ อย่างไรก็ตามคำถามที่หลาย ๆ คนอยากทราบคือ การออกกำลังรูปแบบใดที่ช่วยทำให้คนอายุยืนยาวขึ้น


ดร.ทศพร ยิ้มลมัย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ปัจจุบันคงไม่มีใครปฏิเสธว่าการวิ่งเพื่อสุขภาพกำลังได้รับความนิยมสูงสุดแทบจะทุกประเทศทั่วโลก โดยจะมีการจัดการแข่งขันรายการต่าง ๆ ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติและผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมากตลอดทั้งปี อย่างไรก็ตามคำถามที่ชวนสงสัยคือการวิ่งเป็นการออกกำลังกายที่สามารถช่วยยืดอายุขัยของเราให้ยืนยาวได้หรือไม่ จากการวิเคราะห์ข้อมูลผลงานวิจัยจากหลาย ๆ ฉบับโดย ลีและคณะ ในปี ค.ศ. 2017 ได้ข้อสรุปว่าคนที่ออกกำลังกายเป็นประจำโดยการวิ่งเพียงอย่างเดียวโดยไม่ทำกิจกรรม ทางกายรูปแบบอื่นร่วมด้วย (Runners และ Inactive) ที่มีการใช้พลังงานสะสมน้อยกว่า 500 MET นาทีต่อสัปดาห์ (MET คือ จำนวนเท่าของพลังงานที่ใช้ในขณะพัก 


ยกตัวอย่างเช่น การวิ่งเหยาะหรือ Jogging จัดเป็นกิจกรรมที่มีความหนักเท่ากับ 8 METs เป็นต้น) จะมีอัตราการเสียชีวิตลดลงถึงร้อยละ 30 เมื่อเปรียบเทียบกับคนที่มีกิจกรรมทางกายรูปแบบอื่นที่มีการใช้พลังงานเท่ากัน (Nonrunners และ Active) นอกจากนี้พบว่าคนที่มีกิจกรรมทางกายรูปแบบอื่นสะสมเท่ากับหรือมากกว่า 500 MET นาทีต่อสัปดาห์ จะมีอัตราการเสียชีวิตลดลงเพียงร้อยละ 12


เมื่อทำการเปรียบเทียบระหว่างคนที่ออกกำลังกาย โดยวิ่งเพียงอย่างเดียวกับคนที่มีกิจกรรมทางกายรูปแบบอื่น พบว่าคนที่วิ่งเพียงอย่างเดียวกลับมีอัตราการเสียชีวิตลดลงถึงร้อยละ 27 จากข้อมูลนี้ชี้ชัดว่า การวิ่งเป็นการออกกำลังกายที่สามารถช่วยลดอัตราการเสียชีวิตได้ดีกว่า การมีกิจกรรมทางกายรูปแบบอื่น ยิ่งไปกว่านั้นนักวิจัยยังพบอีกว่าถ้าออกกำลังกายโดยการวิ่งร่วมกับการมีกิจกรรมทางกายรูปแบบอื่น (Runners และ Active) จะสามารถช่วยลดอัตราการเสียชีวิตได้มากขึ้นถึงร้อยละ 43


สอดคล้องกับผลการวิจัยของโคมิเทคและคณะ ในปี ค.ศ. 2012 ที่ได้ทำการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการออกกำลังกายและอัตราเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ ในผู้ชายอายุระหว่าง 40-75 ปี จำนวน 44,551 คน ที่ออกกำลังกายที่ความหนักระดับปานกลางและเล่นกีฬาชนิดต่าง ๆ เช่น วิ่ง เดินเร็ว ปั่นจักรยาน ว่ายน้ำ และพายเรือ เป็นต้น โดยพบว่ามีเพียงการวิ่ง ตีเทนนิสและเดินเร็วเท่านั้น ที่ช่วยลดอัตราเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจได้ดีกว่าการเล่นกีฬารูปแบบอื่น เมื่อเปรียบเทียบกับคนที่ไม่ได้ออกกำลังกาย


จากข้อมูลที่กล่าวมาทั้งหมดพอสรุป ได้ว่าการวิ่ง (ที่ความหนักระดับปานกลาง) เป็นการออกกำลังกายที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคนปกติทั่วไปที่รักสุขภาพ เพราะไม่เพียงจะช่วยป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจเท่านั้น แต่ยังช่วยให้มีอายุยืนขึ้นอีกด้วย

Shares:
QR Code :
QR Code