อสม. ช่วยคนให้เลิกสูบบุหรี่

ที่มา : แฟนเพจมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ASH THAILAND


ภาพประกอบจากแฟนเพจมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ASH THAILAND


อสม. ช่วยคนให้เลิกสูบบุหรี่ thaihealth


จัดประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการ “พัฒนาและสนับสนุนให้ อสม. มีสมรรถนะในการช่วยคนให้เลิกสูบบุหรี่” ปี พ.ศ. 2560


มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ นำโดย ผศ.กรองจิต วาทีสาธกกิจ ผู้จัดการโครงการฯ จัดประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการ “พัฒนาและสนับสนุนให้ อสม. มีสมรรถนะในการช่วยคนให้เลิกสูบบุหรี่” ปี พ.ศ. 2560 ในพื้นที่เข้าร่วมโครงการ คือ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับ นางสาวรษา รวิสานนท์ ผู้ประสานงานหลักจากโรงพยาบาลคอนสวรรค์ ในวันที่ 5 กันยายน 2560


อสม. ช่วยคนให้เลิกสูบบุหรี่ thaihealth


โดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน รพ.สต. ผู้นำชุมชน และแกนนำ อสม. เข้าร่วมประชุม จำนวนทั้งสิ้น 45 คน จากพื้นที่ 6 ตำบล ให้เกิดแนวคิดในการพัฒนางานเดิม สร้างนวัตกรรมใหม่ในการช่วยคนเลิกบุหรี่ และ ในวันที่ 11 – 14 กันยายน 2560 ได้ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งอบรมให้ความรู้ แก่ อสม. ในพื้นที่ 3 อำเภอ คือ อำเภอวัดโบสถ์ อำเภอเนินมะปราง และอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับ นายเสถียร ทองโต ผู้ประสานงานหลักจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก มีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน รพ.สต. / PCU. จำนวน 28 แห่ง และ อสม. เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 844 คน ทั้งนี้ ได้รับเกียรติ จาก สาธารณสุขอำเภอวัดโบสถ์ สาธารณสุขอำเภอเนินมะปราง และสาธารณสุขอำเภอวังทอง มาเป็นประธานในพิธี และกล่าวให้กำลังใจแก่อสม.ที่เข้าร่วมโครงการอีกด้วย

Shares:
QR Code :
QR Code