อย.เผย มีมาตรการตรวจสอบพาสต้าอย่างเข้มงวด

 

อย.เผย มีมาตรการตรวจสอบพาสต้าอย่างเข้มงวด หากตรวจพบมีการปนเปื้อนสิ่งแปลกปลอมที่ทำให้เกิดการปนเปื้อน และเข้าข่ายเป็นอาหารผิดมาตรฐาน มีโทษสถานหนักทั้งจำและปรับ

เมื่อวันที่ 21 ส.ค. ภญ.ศรีนวล กรกชกร รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ตามที่ได้มีการนำเสนอผลการศึกษาวิจัยในการประชุมวิชาการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 20 เกี่ยวกับสิ่งแปลกปลอมในพาสต้าที่นำเข้าจากต่างประเทศ โดยศึกษาสิ่งแปลกปลอมชนิดต่างๆ ในตัวอย่างพาสต้านำเข้าช่วงเดือนตุลาคม 2548-2552 จำนวน 142 ตัวอย่าง พบสิ่งแปลกปลอมขนาดเล็กในทุกตัวอย่าง เช่น ชิ้นส่วนของแมลง ตัวหนอน ตัวไร มด ขนสัตว์ต่าง ๆ ไข่แมลง เป็นต้น

ทาง อย. มิได้นิ่งนอนใจ ขณะนี้ ได้ประสานกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อหาแหล่งที่มาของพาสต้าดังกล่าว พร้อมกำชับให้ด่านอาหาร และยาของ อย. ทุกด่านตรวจสอบการนำเข้าอย่างเข้มงวด ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2555 เจ้าหน้าที่สำนักด่านอาหารและยา ได้สุ่มเก็บตัวอย่างพาสต้าเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์หาสารพิษจากเชื้อรา จำนวน 10 รายการ และวัตถุกันเสีย จำนวน 2 รายการ ผลการตรวจวิเคราะห์ปรากฏว่าไม่พบปัญหาคุณภาพมาตรฐาน

รองเลขาธิการฯ กล่าวต่อไปว่า พาสต้าจัดเป็นอาหารทั่วไปกลุ่มผลิตภัณฑ์จากแป้ง ไม่มีการกำหนดคุณภาพมาตรฐานเป็นการเฉพาะไว้ การนำเข้าต้องขออนุญาตนำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร อาหารที่พบปนเปื้อนสิ่งแปลกปลอมอาจเข้าลักษณะอาหารที่ได้ผลิต บรรจุ หรือเก็บรักษาไว้โดยไม่ถูกสุขลักษณะ ทั้งนี้ อาหารประเภทพาสต้า มีข้อกำหนดด้านความปลอดภัย เช่น ต้องไม่มีจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องมาตรฐานอาหารด้านจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค และไม่มีสารปนเปื้อน ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

เรื่องมาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน อย.จะได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างเพื่อสุ่มตรวจพาสต้าทั้งที่ผลิตในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศ หากตรวจพบสิ่งแปลกปลอมที่ทำให้เกิดการปนเปื้อนจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค จะจัดเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์ และต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และเข้าข่ายเป็นอาหาร ผิดมาตรฐาน ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท รวมทั้งงดการผลิตและนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศ จึงขอให้ผู้บริโภควางใจ

อย่างไรก็ตาม พาสต้าเป็นวัตถุดิบที่ไม่ได้รับประทานโดยตรง จะต้องผ่านกระบวนการลวกต้มด้วยความร้อน ซึ่งความร้อนจะสามารถฆ่าเชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอมได้ระดับหนึ่ง จึงช่วยลดอันตราย ที่อาจปนเปื้อนมากับผลิตภัณฑ์ได้

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ