อย่าปล่อยให้เหล้ามาลวงเรา ตอน กรุ๊ปเลือดเมา = คุก

ที่มา : แฟนเพจแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส.


ภาพประกอบจากแฟนเพจแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส.


อย่าปล่อยให้เหล้ามาลงเรา ตอน กรุ๊ปเลือดเมา = คุก thaihealth


อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการประกวดคลิปสั้น สารคดีสั้น และด้วยโทรศัพท์มือถือ หัวข้อ “อย่าปล่อยให้เหล้ามาลวงเรา


การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการประกวดคลิปสั้น สารคดีสั้น และด้วยโทรศัพท์มือถือ หัวข้อ “อย่าปล่อยให้เหล้ามาลวงเรา” ภายใต้โจทย์ กรุ๊ปเลือดเมา = คุก และ หยุดโฆษณาแฝงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ณ ห้องประชุมไฮเดรนเยีย 3 โรงแรมทีเค พาเลซ แจ้งวัฒนะ


มีการกล่าวต้อนรับเยาวชนผู้ร่วมโครงการทั้ง 20 ทีม โดย อาจารย์มานพ แย้มอุทัย ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และฟังวัตถุประสงค์โครงการฯ และความคาดหวังเพื่อการพัฒนาผลงาน โดย อาจารย์ดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส.


อย่าปล่อยให้เหล้ามาลงเรา ตอน กรุ๊ปเลือดเมา = คุก thaihealth


จากนั้นชม การเสวนาทำไมต้องทำเรื่องกรุ๊ปเลือดเมา = คุก และ หยุดโฆษณาแฝงในเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดย นายแพทย์นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข คุณนงนุช ตันติธรรม รองผู้อำนวยการสำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อาจารย์ดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ และ ดำเนินการเสวนาโดย อาจารย์จำรัส จันทนาวิวัฒน์

Shares:
QR Code :
QR Code