อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน

ที่มา : เว็บไซต์ thaipr.net


ภาพประกอบจากแฟนเพจปิ๊งส์ โปรเจกต์


อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน thaihealth


ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการเผยแพร่ผลงานและการประกาศผลมอบรางวัล โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์สื่อและกิจกรรมเพื่อการรณรงค์ หัวข้อ อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผัก ผลไม้) ระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2560


โครงการปิ๊งส์ โดย แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สำนักโภชนาการสมวัย สำนักงานบริหารแผนงานอาหารและโภชนาการ เครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน เครือข่ายคนไทยไร้พุง ชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย เป็นต้น เพื่อเผยแพร่และสื่อสารสู่สาธารณะ และโครงการอย่าปล่อยให้เด็กอ้วน (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผัก และผลไม้) โดยมีกลุ่มเป้าหมายในกลุ่มเด็ก เยาวชน ในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ภายใต้สังกัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 20 โรงเรียน เพื่อปลูกฝังให้เด็กเกิดความรู้และความเข้าใจในเรื่องของการโภชนาการ นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้การทำสื่อสร้างสรรค์ การสร้างการมีส่วนร่วมของครูผู้สอนและนักเรียน (participatory learning) เกิดการขยายผลไปยังพื้นที่ต่างๆ ในสื่อสาธารณะสู่สังคมมากขึ้น


ทั้งนี้ทางโครงการจึงได้จัดกิจรรมนิทรรศการเผยแพร่ผลงาน และกิจกรรมการประกาศผลและมอบรางวัล โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์สื่อและกิจกรรมเพื่อการรณรงค์ หัวข้อ อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผัก ผลไม้) ระหว่างวันเสาร์ที่ 25 – วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2560 ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร แห่งที่ 1 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร


ในการนี้ โครงการปิ๊งส์ โดย แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนร่วมงานพิธีประกาศผลและมอบรางวัล โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์สื่อและกิจกรรมเพื่อการรณรงค์ หัวข้อ อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผัก ผลไม้) ในวันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2560 ตั้งแต่ 14.30 น.– 16.30 น. ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร แห่งที่ ๑ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

Shares:
QR Code :
QR Code