อมรมผลิตสื่อ สร้างแรงบันดาลใจ‬เพื่อสังคม

ชวนเยาวชน อายุระหว่าง 15-25 ปี สมัครเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อ สร้างแรงบันดาลใจเพื่อสังคม ชิงทุนผลิตผลงานจริง จำนวน 5 ทุน ในกรอบงบประมาณ 30,000 บาท  รับจำนวนจำกัด 70 ทีมเท่านั้น โดยส่งใบสมัครภายในวันที่ 19 พ.ค. 58 และร่วมกิจกรรมระหว่างวันที่ 22 – 24 พ.ค. 58 ณ รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ สถานีมักกะสัน


อมรมผลิตสื่อ สร้างแรงบันดาลใจ‬เพื่อสังคม thaihealth


กติกาผู้เข้าร่วมประกวด


• เยาวชนนักเรียน นิสิตนักศึกษา อายุระหว่าง 15-25 ปี ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายถึงปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยไม่จำกัดสาขาและคณะที่ศึกษาอยู่


• สมัครเข้าร่วมโครงการประกวด ทีมละไม่เกิน 3 คน สมาชิกในทีมไม่จำเป็นต้องอยู่สถาบันเดียวกัน


• ผู้สมัครต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการได้ตลอดกิจกรรม


( เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ วันที่ 22 – 24 พฤษภาคม 58 ในงานมหกรรมสื่อและพื้นที่สร้างสรรค์ เพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว ครั้งที่ 1 ตอน #เด็กบันดาลใจ ณ แอร์พอร์ตลิ้งค์ มักกะสัน)


• ส่งไอเดียและแนวความคิด ภายใต้ประเด็นเรื่องสื่อเพื่อสร้างแรงบันดาลใจเพื่อสังคม (แนบท้ายใบสมัคร)


• ประเภทของการประกวด สามารถเลือกสื่ออย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้


1. สื่อหนังสารคดีสั้น (ส่งข้อมูลเบื้องต้นของเรื่อง และแนวความคิด พร้อมแนบ Concept board 1-2 ภาพ)


2. สื่อโฆษณา (ส่งstory board และแนวคิดของเรื่อง พร้อมแนบ Concept board 1-2 ภาพ)


** หมายเหตุ Concept board คือ ภาพที่เป็นตัวสื่อความหมายของเรื่อง


• ส่งใบสมัครภายใน วันที่ 19 พฤษภาคม 2558 (ปิดรับเวลา 17.00 น.)


• ส่งเอกสารทั้งหมดทางอีเมล์เท่านั้น ส่งไปยัง [email protected]


เกณฑ์การตัดสินจากคณะกรรมการ


• ความคิดสร้างสรรค์ Creativity – ความสร้างสรรค์ ความสดใหม่ ความแปลกใหม่ของผลงาน


• การสื่อสาร Communication – ความสามารถในการสื่อสารความคิด การโน้มน้าวให้กลุ่มเป้าหมายกระทำตามจุดประสงค์ของการรณรงค์ผ่านผลงานได้อย่างชัดเจน


• แนวคิดหรือคอนเซ็ปต์ Concept – ความตรงประเด็นระหว่างเนื้อหาใจความกับหัวข้อการประกวด


• สุนทรียะ Aesthetic – ความสวยงาม ความสมบูรณ์ ความกลมกลืนกันของงาน


• การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด


• ผลงานที่โดนใจกรรมการที่สุด 5 ผลงาน จะได้รับทุนเพื่อผลิตผลงานจริง ในวงเงินไม่เกิน 30,000 บาท (แต่หากมีผลงานที่กรรมการสนใจมากกว่า 5 ผลงาน ทางกรรมการจะมีการพิจารณาเป็นรายกรณีไป)


ดาว์นโหลดใบสมัครได้ที่ www.pings.in.th


 


 


ที่มา: แฟนเพจปลุกพลังเปลี่ยนไทย

Shares:
QR Code :
QR Code