อบรม ‘ดีเจ GEN Z Strong ไม่สูบบุหรี่’

ที่มา : สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข


ภาพประกอบจากสำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข


อบรม 'ดีเจ GEN Z Strong ไม่สูบบุหรี่'  thaihealth


เครือข่ายสื่อนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่จังหวัดแม่ฮ่องสอน จับมือเครือข่ายสื่อวิทยุจัดอบรม ดีเจ GEN Z Strong ไม่สูบบุหรี่ ปี 2559 


เมื่อไม่นานมานี้ นางอ่อนศรี ศรีอัมพร ผู้นำเครือข่ายสื่อ นักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดอบรมดีเจ GEN Z Strong ไม่สูบบุหรี่ ณ ห้องประชุมสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ทักษะ การจัดรายการ และสร้างเครือข่ายเยาวชนนักสื่อสารรณรงค์ต้านภัย บุหรี่ในสถานศึกษา ในชุมชน โดยมีนักเรียน นักศึกษาในเขตอำเภอ เมืองร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 50 คน สำหรับการอบรมจัดระหว่าง วันที่ 27- 28 สิงหาคม 2559


โดยวันแรกเป็นการบรรยายให้ความรู้เรื่องรู้ทันบุหรี่ เรื่องเทคนิคการพูดในที่สาธารณะ เทคนิคการจัดรายการที่น่าสนใจ และฝึกการเขียนข่าว เขียนบทวิทยุ ส่วนวันที่สอง ฝึกปฎิบัติการอ่านข่าว การจัดรายการวิทยุ โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรรวมถึงสถานที่ฝึกปฏิบัติจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง ประเทศไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา จังหวัดแม่ฮ่องสอน และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน หลังจากจบการอบรมเยาวชนทุกคนได้รับมอบเกียรติบัตรและไปทำหน้าที่สื่อสารประชาสัมพันธ์ต้านภัยบุหรี่ในสถานศึกษาและมาร่วมจัดรายการวิทยุ


สำหรับการอบรมครั้งนี้เป็นกิจกรรมในโครงการ GEN Z Strong ไม่สูบบุหรี่ ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่  สำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อมุ่งส่งเสริมให้เยาวชน GEN Z ได้แสดงศักยภาพให้สังคม เห็นว่าเป็น Gen Z ที่ฉลาดคิด รู้เท่าทันและสามารถปกป้องตนเองได้ไม่ยุ่งเกี่ยวกับบุหรี่ สืบเนื่องจากปัจจุบันอัตราการสูบบุหรี่ของเยาวชนยังสูง มีเยาวชนอายุ 15-18 ปี ติดบุหรี่ถึง 353,898 คน การสกัดเด็กและเยาวชนไม่ให้เข้าสู่วงจรของการเสพติดบุหรี่ซึ่งนำไปสู่สิ่งเสพติดอื่นๆ เป็น GEN Z Strong ไม่สูบบุหรี่ ต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ