อบรมแกนนำนักศึกษาสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ

ที่มา: แฟนเพจมูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง


ภาพประกอบจากแฟนเพจมูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง


อบรมแกนนำนักศึกษาสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ thaihealth


จัดการอบรมแกนนำนักศึกษาสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ


เมื่อวันที่ 1-2 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.) ร่วมกับ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร จัดการอบรมแกนนำนักศึกษาสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ จำนวน 30 คน


โดยผู้เข้าร่วมเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1, 2 และ 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การอบรมมุ่งเน้นให้นักศึกษามีมุมมองและทัศนคติเรื่องเพศที่เหมาะสม สามารถวิคราะห์ปัญหาสุขภาวะทางเพศของตนเองและสามารถออกแบบการทำงานกับเพื่อนในมหาวิทยาลัยและชุมชนได้

Shares:
QR Code :
QR Code