อบรมพยาบาลเพื่อช่วยให้คนเลิกบุหรี่

          /data/content/24708/cms/e_acflpqtwyz19.jpg


         มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ร่วมกับเครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดอบรมพัฒนาศักยภาพพยาบาลในการช่วยให้คนเลิกบุหรี่ รุ่นที่ 27


/data/content/24708/cms/e_bdklnoqstuz2.jpg


          โดยมี ผศ.พว. กรองจิต วาทีสาธกกิจ ผู้จัดการโครงการบูรณาการงานควบคุมยาสูบเพื่อพัฒนาและขยายเครือข่ายในชุมชนระดับอำเภอ และ พว. บุษริน เพ็งบุญ จากโรงพยาบาลอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เป็นวิทยากรหลัก ในวันที่ 16-17 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมไชยแสงพาเลส จังหวัดสิงห์บุรี


/data/content/24708/cms/e_kqrsuw123678.jpg


         ในการอบรมครั้งนี้เป็นการพัฒนาศักยภาพพยาบาลที่ร่วมโครงการบูรณาการฯ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการนำกระบวนการพยาบาลและการนำ ถนนปชต (5A) มาใช้ในการช่วยให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรังเลิกบุหรี่ ซึ่งมีปฏิบัติการช่วยเลิกบุหรี่ทั้งรายบุคคล และรายกลุ่มกับคนสูบบุหรี่ปัจจุบัน


 


 


        ที่มา: มูลนิธิรณรงค์ เพื่อการไม่สูบบุหรี่

Shares:
QR Code :
QR Code