อบรมขับขี่ปลอดภัยไร้อุบัติเหตุบนท้องถนน

ที่มา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา


ภาพประกอบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา


อบรมขับขี่ปลอดภัยไร้อุบัติเหตุบนท้องถนน thaihealth


นิเทศศาสตร์ ราชภัฏโคราช จับมือ สสส. อบรมขับขี่ปลอดภัยไร้อุบัติเหตุบนท้องถนน


สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดโครงการ NRRU มหาวิทยาลัยปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมวิทยาการจัดการ 1 (22.14) โดยมี ดร.ไสว กันนุลา ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วย นายนฤบดี จันทรส ผู้ประสานงานเครือข่ายสื่อสร้างสรรค์เพื่อการขับเคลื่อนสังคม Media Move และผู้สนับสนุนทุนดำเนินโครงการ กล่าวแนะนำโครงการ ซึ่งกิจกรรมได้จัดให้มีการบรรยายให้ความรู้เรื่อง กฎจราจร-วินัยจราจร เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนน โดย สถานีตำรวจภูธรสีดา เรื่อง การขับขี่อย่างปลอดภัย และองค์ประกอบของการขับขี่ โดย ฮอนด้า บิ๊กวิง โคราช (HONDA big Wing Korat) และเรื่อง การขับขี่รถยนต์ให้ปลอดภัยเชิงป้องกันอุบัติเหตุ โดย บริษัท โคราชฮอนด้าออโตโมบิล จำกัด


นอกจากนี้ยังได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติ ณ บริเวณด้านข้างอาคารศูนย์รวมกิจการนักศึกษา (อาคาร 34) ปิดท้ายด้วยการประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานการออกแบบป้ายสัญลักษณ์ทางการจราจร และการเดินรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย บริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย ซึ่งการจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อรวมพลังชาวราชภัฏโคราช ให้เป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย พร้อมทั้งได้รับความรู้เรื่องการขับขี่ปลอดภัยและกฎหมายการจราจรที่ถูกต้อง ตลอดจนได้ฝึกปฏิบัติจริงผ่านสนามจำลอง อันเป็นการสร้างจิตสำนึกในการรักษากฎจราจรในมหาวิทยาลัย เกิดการมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้น เพื่อลดและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่ยานพาหนะทุกชนิด


 

Shares:
QR Code :
QR Code