อบจ.กาญจนบุรี ทุ่มงบส่งเสริมเรียนรู้ภาษาสู่อาเซียน

อบจ.กาญจนบุรี ทุ่มงบส่งเสริมเรียนรู้ภาษาสู่อาเซียน เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างประเทศในภูมิภาค 

เมื่อเร็ว ๆ นี้  นายรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ นายก อบจ.กาญจนบุรี กล่าวว่า สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือกลุ่มประเทศอาเซียน ปัจจุบันมีสมาชิก 10 ประเทศ ประกอบด้วย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ บรูไนดารุสซาลาม เวียดนาม ลาว เมียนมาร์ กัมพูชา และไทย รวมตัวกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างประเทศในภูมิภาค ซึ่งดำรงไว้ด้วยสันติภาพ เสรีภาพ ความมั่นคงทางการเมือง ด้วยยึดมั่นในเจตนารมณ์ร่วมกัน ในความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม การกินดีอยู่ดีบนพื้นฐานของความเสมอภาคและประเพณีร่วมกันของประเทศสมาชิก

อบจ.กาญจนบุรี จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมเรียนรู้ภาษาสู่อาเซียนขึ้น โดยเน้นให้ประชาชนได้รับการเรียนรู้ด้านภาษาผ่านแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ มีทักษะความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา เพื่อการสื่อสารนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และส่งเสริมให้มีทักษะฝีมือแรงงานได้รับการพัฒนาได้ตามมาตรฐาน สามารถแข่งขันในตลาดอาเซียนได้ อีกทั้งทางการศึกษาหาความรู้จากข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ให้เข้าใจอย่างแพร่หลายแก่ประชาชนชาวกาญจนบุรี ประกอบกับแนวโน้มในอนาคตการดำรงชีวิตของชาว จ.กาญจนบุรี จะต้องปรับตัวตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง อาจมีผล กระทบในการดำรงชีวิต และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้ประชาชนได้เข้าถึงคำว่าประชาคมอาเซียน

โดยกิจกรรมประกอบด้วย 1.จัดทำแหล่งการเรียนรู้แบบออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยให้ประชาชนในจังหวัดเข้าศึกษาความรู้ด้านภาษาที่ต้องใช้หลังจากเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและเปิดประตูสู่ทวาย โดยการเรียนรู้ผ่านออนไลน์เน้นการศึกษาด้านภาษาเป็นหลัก 5 ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ พม่า การเรียนการออกเสียงภาษาอังกฤษจากเจ้าของภาษา (โฟเนติก)  2. การเรียนการสอนในห้องเรียน โดยการจัดการเรียนการสอนเป็นรายสัปดาห์ เพื่อให้ประชาชนและผู้ที่ใช้แรงงานได้เข้าเรียนเพื่อยกระดับความรู้ในการสื่อสารกับประเทศต่าง ๆ ได้ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี สำนักแรงงานในจังหวัดกาญจนบุรีหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้ในโอกาสต่าง ๆ และครอบคลุม 5 ภาษาดังกล่าว 3. การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาชนอาเซียนผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ โดยนำข้อมูล 10 ประเทศมาเผยแพร่ให้ความรู้อย่างเป็นระบบเพื่อการค้นคว้าของผู้ที่สนใจ โดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสอบถามรายละเอียดได้ที่กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (อบจ.กาญจนบุรี) หรือโทร. 0-3451-6780, 08-9836-8287

อีกด้านหนึ่ง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตำบลหนองโรง เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของ อ.พนมทวน เป็นอบต.ที่มีขนาดเล็ก ก่อตั้งเมื่อปี 2539 มีประชากรทั้งสิ้น 6,441 คน แบ่งการปกครองออกเป็น 17 หมู่บ้าน ปัญหาใหญ่ของประชาชนในพื้นที่คือ พื้นที่มีความแห้งแล้ง ทำการเกษตรไม่ค่อยได้ผล เนื่องจากพื้นที่ห่างไกลจากพื้นที่ชลประทาน ประชาชนต้องพึ่งพาตนเอง โดยการจัดกลุ่มทำอาชีพ ล่าสุดสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ให้ความสนใจเข้ามาสนับสนุนโครงการแลกเปลี่ยนความรู้ มีกลุ่มสมาชิกกว่า 60  แห่งในหลายจังหวัดภาคกลางร่วมเครือข่าย

โดยนายสุวรรณวิชช์ เปรมปรีดิ์  นายกอบต.หนองโรง  กล่าวว่า  ในเรื่องโครงการพัฒนาตำบลหนองโรง อบต.ได้วางงานไว้ประมาณ 3 ปี  เนื่องจาก ต.หนองโรง เป็นตำบลสุขภาวะของ สสส. ซึ่งได้ทุนในเรื่องแลกเปลี่ยนการเรียนรู้เครือข่ายต่างๆ 60 กว่าแห่ง กลุ่มพื้นที่ประมาณ 5-6 จังหวัด โดยมี จ.กาญจนบุรี เพชรบุรี ราชบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี ชัยนาท และจันทบุรี ที่ผ่านมามีการอบรมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้กันมาโดยตลอด

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

Shares:
QR Code :
QR Code