อนุรักษ์ภูมิปัญญา ท้องถิ่นต้องร่วมมือ

    โรงเรียนที่อยู่ใกล้ชุมชนถ้ามีบทบาทในการนำความรู้เรื่องวิถีชุมชนมาสอนเด็กจะทำให้เกิดพลังชุมชนท้องถิ่นมากขึ้น


/data/content/26599/cms/e_cgjlnouvy358.jpg


    รศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ หัวหน้าโครงการการบูรณาการพลังเด็กและเยาวชนกับพลังชุมชนท้องถิ่นในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านเด็กและเยาวชนภายใต้การสนับสนุนจากสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว สสส. กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านขาว อำเภอระโนดจ.สงขลา พบปัญหาความไม่ต่อเนื่องในการดำเนินงานของชุมชนบ้านขาว อันเกิดจากความร่วมมือของ โรงเรียน ผอ.โรงเรียนและครูที่ยังสอนเด็กและเยาวชนในเรื่องสำนึกรักบ้านเกิด การอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมชุมชนไม่เพียงพอ จึงทำให้ไม่เกิดการสานต่อ ทั้งที่เด็กและเยาวชนมีความคิดสร้างสรรค์ที่จะสืบสาน แต่ไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่ส่งผลให้ความคิดในการทำงานของเด็กลดน้อยลงจนหมดไฟไปในที่สุด


     รศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ กล่าวย้ำว่า ถ้าโรงเรียน ซึ่งอยู่ใกล้กับชุมชนลงมาให้ความร่วมมือในเรื่องวิถีชีวิตชุมชนที่ควรอนุรักษ์และนำความรู้มาสอนเด็กก็จะเป็นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนามากขึ้นจึงอยากจะคืนบทบาทให้กับโรงเรียน เพราะเมื่อโครงการจบก็จะได้มีคนสานต่อ โดยบางพื้นที่ใช้การบีบบังคับให้ผู้นำชุมชน โรงเรียนและเด็กนักเรียนทำ เพราะถ้าไม่มีการบีบก็ไม่สำเร็จ แต่ตนไม่ต้องการทำเช่นนั้น แต่อยากให้ทุกคนทำด้วยความเต็มใจโดยจะเป็นโจทย์ในปีที่ 2 ที่จะกำหนดให้ โรงเรียน ครู และผู้บริหารให้ความร่วมมือกับชุมชน เพราะโรงเรียนไม่สามารถแปลกแยกออกจากชุมชนได้


     ด้าน นายนฤพนธ์ จันทร์จบ รองนายก อบต.บ้านขาว อ.ระโนด จ.สงขลา กล่าวว่า จะผลักดันโครงการเล่าเรื่องชุมชนคนบ้านขาวเข้าไปในโรงเรียนให้สำเร็จ เนื่องจากอยากให้ผู้ปกครองและโรงเรียนเห็นความสำคัญในการทำงานของเด็กที่มีความมุ่งมั่นในการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมบ้านเกิดของตนเอง เพราะรากฐานของ ต.บ้านขาวมีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจให้เด็กรุ่นนี้เป็นแบบอย่างให้กับคนรุ่นหลังปฏิบัติตามได้มาพัฒนาบ้านเมืองให้มีความเจริญบนฐานการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมให้คงอยู่ต่อไป


 


 


     ที่มา: เว็บไซต์แนวหน้า


    ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code