อนามัยเจริญพันธุ์ดี มีสุข วัยรุ่น จ.เลย

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


ภาพประกอบจากเว็บไซต์สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


อนามัยเจริญพันธุ์ดี มีสุข วัยรุ่น จ.เลย thaihealth


สสจ.เลย และภาคีเครือข่ายจัดเวทีแลกเลี่ยนเรียนรู้ฯ ภายใต้โครงการ อนามัยเจริญพันธุ์ดี มีสุข วัยรุ่น จ.เลย


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายจาก 5 กระทรวงหลัก ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงมหาดไทย (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) กระทรวงแรงงาน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และเครือข่ายภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องในการป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดบทเรียนกิจกรรมโครงการฯ ที่ทำได้ดี ภายใต้โครงการอนามัยเจริญพันธุ์ดีมีสุขวัยรุ่นเลย (LoeiBuddyHappyTeen) โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) วันที่ 10 มกราคม 2562 นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดเวทีแลกเลี่ยนเรียนรู้ฯ โดย นายแพทย์ปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมฟอร์ล่าฮิลล์รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเลย


ซึ่งการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดบทเรียนกระบวนการทำงานการป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระหว่างหน่วยงานภาคีเครือข่าย ซึ่งกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบงานจาก 5 กระทรวงหลัก ครูผู้สอน นักเรียน นักศึกษา เครือข่ายเยาวชนรวมทั้งสิ้น 155 คน และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากมูลนิธิแพธทูเฮลท์ (PATH2HEALTH) และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองเลย

Shares:
QR Code :
QR Code