ห้ามขายน้ำอัดลม-ขนมหวานในโรงเรียน ลดปัญหาเด็กฟันผุ

ที่มา : เดลินิวส์


ห้ามขายน้ำอัดลม-ขนมหวานในโรงเรียน ลดปัญหาเด็กฟันผุ  thaihealth


เเฟ้มภาพ


กทม.สำรวจเด็กอนุบาล-ชั้นประถม ฟันผุร้อยละ 50 จึงสั่งรร.ในสังกัดห้ามร้านค้าจำหน่ายน้ำอัดลมและขนมหวานทุกชนิด


จากกรณีผลสำรวจนักเรียนอนุบาลถึงนักเรียนประถมศึกษาทั่วประเทศ เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพช่องปากเด็กวัยเรียน พบเกิดฟันผุในระยะเป็นรูถึงร้อยละ 50 เฉลี่ย 1-2 ซี่/คน จึงควรหลีกเลี่ยงการจำหน่าย หรือการจัดให้บริโภคเครื่องดื่มรสหวานที่มีน้ำตาลสูง ขนมหวาน ขนมกรุบกรอบ รวมถึงสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ร้านค้ารอบรั้วโรงเรียน


นายณัฐพงศ์ ดิษยบุตร ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กทม. กล่าวว่า โรงเรียนในสังกัด กทม. ได้ดำเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการและแนวทางการสร้างเสริมความรอบรู้และทักษะในการดูแลช่องปากและการเลือกรับบริการทางทันตกรรม โดยจัดการเรียนการสอนเรื่องสุขบัญญัติ 10 ประการ และให้ความรู้เรื่องอาหารและโภชนาการแก่นักเรียน รวมถึงส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟันของนักเรียน จัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาให้เอื้อและสนับสนุนการป้องกันและสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก 


โดยจัดพื้นที่สำหรับแปรงฟัน ให้นักเรียนแปรงฟันหลังรับประทานอาหาร รวมทั้งให้ความรู้ผู้ปกครองในการดูแลสุขภาพช่องปากของนักเรียน ตลอดจนให้โรงเรียนประสานกับศูนย์บริการสาธารณสุขในการให้ความรู้และบริการทางทันตกรรมแก่นักเรียนที่มีปัญหาสุขภาพช่องปาก โดยตรวจสุขภาพทางช่องปากและฟันเป็นประจำทุกปี ขณะเดียวกันได้กำชับให้สถานศึกษากำกับดูแลการจำหน่ายอาหารว่าง เครื่องดื่มในโรงเรียน ให้เป็นไปตามระเบียบ มีคุณค่าตามหลักโภชนาการที่สะอาดและปลอดภัยแก่นักเรียน ไม่ให้นำสินค้าไปจำหน่ายให้กับนักเรียนบนห้องเรียน ห้ามจำหน่ายน้ำอัดลม อาหารกรุบกรอบ ลูกอมทุกชนิด อาหารประเภทปิ้งย่างที่ไม่สะอาด มีโภชนาการต่ำและไม่ปลอดภัย


ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเรื่องการจำหน่ายอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่มที่มีคุณค่าถูกหลักโภชนาการแก่บุคลากรและร้านค้าทั้งในโรงเรียนและบริเวณรอบโรงเรียน รวมทั้งให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ อบรมให้ความรู้แก่นักเรียนในการเลือกซื้ออาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่มที่มีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อสุขภาพ และแนะนำนักเรียนไม่ให้ซื้ออาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่มที่ไม่มีประโยชน์โดยเฉพาะบริเวณรอบโรงเรียน

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ