ห้องปลอดฝุ่นต้นแบบแห่งแรกที่ศูนย์เด็กเล็ก ใน จ.ลำปาง

ห้องปลอดฝุ่น

นายชาติวุฒิ วังวล ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พร้อมด้วย น.ส.นัยนา ใช้เทียมวงค์ ผู้อำนวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย ผศ.ดร ประพันธ์ พงษ์เกียรติกุล ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี และคณะ เดินทางลงพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง เพื่อติดตามโครงการ “นวัตกรรมห้องปลอดฝุ่นและขับเคลื่อนชุมชนเพื่อลดและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็กอย่างยั่งยืน”

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=328825

Shares:
QR Code :
QR Code