ห่วง ‘โจ๋-สูงวัย’ เหยื่อสื่อออนไลน์

ที่มา : มติชน


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


ห่วง 'โจ๋-สูงวัย' เหยื่อสื่อออนไลน์ thaihealth


ประชุมยังได้พิจารณาและเห็นชอบแผนระบบสื่อและวิถีสุขภาวะทางปัญญา ซึ่งเน้นยุทธศาสตร์ปี 2561 ในการสร้าง "พลเมืองตื่นรู้" ใน 3 ประเด็น


เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวในที่ประชุมมอบนโยบายคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (บอร์ด สสส.) นัดแรก ว่า เชื่อว่า สสส.มีเป้าหมายเดียวกันในการทำเพื่อประโยชน์ของชาติ และจากผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส หรือ ITA ประจำปี 2560 ที่ประเมินโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) น่ายินดีว่า สสส.มีผลประเมิน ร้อยละ 91.61 อยู่ในระดับสูงมาก และต่อเนื่องจากปี 2558 ที่ได้ร้อยละ 79.16 และปี 2559 ร้อยละ 81.41 ซึ่งมีผลประเมินในลำดับที่ 26 จาก 422 หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมิน และเป็นอันดับ 3 ของหน่วยงานในกลุ่มเดียวกัน


พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวว่า ที่ประชุมยังได้พิจารณาและเห็นชอบแผนระบบสื่อและวิถีสุขภาวะทางปัญญา ซึ่งเน้นยุทธศาสตร์ปี 2561 ในการสร้าง "พลเมืองตื่นรู้" ใน 3 ประเด็น คือ รู้เท่าทันสื่อยุค 4.0 (Media Literacy) ฉลาดรู้สุขภาพ (Health Literacy) สุขภาวะทางปัญญา (Spiritual Health) เนื่องจากปัจจุบันเป็นยุคสื่อเปลี่ยนวิถีชีวิต ประชาชนทุกคนคือผู้ผลิตและผู้ใช้สื่อ สมาร์ทโฟนคือศูนย์กลางของสื่อยุคดิจิทัล โดยเฉพาะเด็กไทยอายุ 6-14 ปี ใช้อินเตอร์เน็ตในอัตราสูงขึ้นต่อเนื่องถึงร้อยละ 61.4 ในปี 2559 สูงขึ้นจากร้อยละ 58 ในปี 2558 เยาวชนมีโอกาสเข้าถึงสื่อไม่ดีมากกว่าสื่อดี เนื่องจากการสำรวจพบว่าในช่วงเวลาสำหรับเด็ก มีการเผยแพร่สื่อที่ปรากฏเนื้อหาความรุนแรงถึงร้อยละ 57 มีเนื้อหาและการใช้ภาษาส่อทางเพศและหยาบคายถึงร้อยละ 53 และร้อยละ 9 ตอกย้ำอคติ/การเลือกปฏิบัติ เช่น ขาวกว่าก็ชนะได้ อีกด้วย


"ประเด็นเรื่องสื่อมีความสำคัญและเป็นที่น่ากังวลอย่างยิ่งว่า ปัจจุบันสื่อส่งผลกระทบต่อประชาชนแต่ละช่วงวัย โดยเฉพาะเด็กเยาวชน จากผลสำรวจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2560 โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า เด็กและเยาวชนได้รับผลกระทบจากสื่อออนไลน์ทั้งด้านการเรียน สุขภาพ บางคนเข้าสู่ภาวะติดอินเตอร์เน็ต และร้อยละ 29 เคยถูกคุกคามทางเพศผ่านโซเชียลมีเดีย ขณะ ที่วัยทำงานใช้อินเตอร์เน็ตเฉลี่ย 7 ชั่วโมง เข้าสู่ภาวะเนือยนิ่ง ส่งผลต่อสุขภาพ โดยเฉพาะโรคออฟฟิศ ซินโดรม สร้างสังคมก้มหน้า และความสัมพันธ์แบบเสมือน และผู้สูงอายุร้อยละ 75 ใช้สื่อโซเชียลมีเดียโดยไม่รู้เท่าทัน มีสัดส่วนการส่งต่อภาพไม่เหมาะสมโดยไม่ตรวจสอบสูงถึงร้อยละ 30" พล.อ. ฉัตรชัยกล่าว

Shares:
QR Code :
QR Code