ห่วงสุขภาพคนไทย พบอ้วน 31.5% ดัชนีมวลกายปกติลดลง

ที่มา : ไทยโพสต์


ห่วงสุขภาพคนไทย พบอ้วน 31.5% ดัชนีมวลกายปกติลดลง thaihealth


แฟ้มภาพ


โรคอ้วนเป็นภัยอันตรายต่อร่างในหลายด้าน โดยเฉพาะโรคความดันโลหิตสูง ไขมันอุดตันเส้นเลือด และโรคอื่นที่จะตามมาอีกมากมาย หากเราไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินของตัวเองอาจเสี่ยงต่อการเป็นโรคอ้วนได้ สาธารณสุข ประกาศ 4 นโยบาย คนไทยสุขภาพดี เผยปลายปี 61 พบค่าดัชนีมวลกายปกติ มีแนวโน้มลดลง  มีภาวะอ้วนร้อยละ 31.5 ท้วมร้อยละ 19.2 ส่อมีความเสี่ยงด้านสุขภาพมากขึ้น


          นายเรวัต อารีรอบ ผู้ช่วย เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระ ทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงานมหกรรมรวมพลคนไทยอีสานสุขภาพดี : กินเปลี่ยนชีวิต ฟิตร่างกาย ผ่อนคลายอารมณ์ ณ ลานทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ว่า ดร.สาธิต ปิตุเดชะ รัฐมนตรีช่วย สธ. มีความห่วงใยสุขภาพประชาชน เนื่องจากปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะเสี่ยงป่วย เป็นโรคเรื้อรังเพิ่มขึ้น ทั้งภาวะอ้วน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง จากข้อมูลการสำรวจพฤติกรรมสุขภาพโดยกรมอนามัยในปี 2561 พบค่าดัชนีมวลกายปกติมีแนวโน้มลดลง มีภาวะอ้วนร้อยละ 31.5 ท้วมร้อยละ 19.2 ส่งผลต่อการเกิดความเสี่ยงด้านสุขภาพมากขึ้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มวัย ตั้งแต่เกิดจนสิ้นอายุขัยได้ดูแลตนเอง ปรับเปลี่ยนพฤติ กรรมสุขภาพและป้องกันโรค โดยสร้างความตระหนัก สร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชน ทั้งในมิติสุขภาพ สังคม และเศรษฐกิจ

          ผู้ช่วยเลขา รมว.สธ. กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ นโยบายที่ต้องการให้เกิดผลต่อประชาชนทุกคนคือการดูแลให้ประชาชนทุกช่วงวัยมีสุขภาพแข็งแรงทั้งทางกาย ทางใจ และมีความมั่นคงทางสุขภาพเพื่อให้คนไทยสุขภาพดี โดยกำหนดเป็นนโยบาย 4 เรื่อง ดังนี้ 1) สร้างเสริมให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพที่ถูกต้อง เพื่อการมีสุขภาพที่ดี ส่งเสริมการออกกำลังกาย โภชนาการที่ถูกสุขอนามัย การจัดการด้านอารมณ์อย่างเหมาะสม ให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพื้นที่ 2) พัฒนาเด็กไทยให้มีคุณภาพตั้งแต่อยู่ในครรภ์อย่างต่อเนื่อง จนถึงเด็กวัยเรียน ให้มีพัฒนาการสมวัย มีคุณภาพเพื่อส่งต่อการพัฒนาในระยะถัดไป 3) จัดการดูแลระยะยาวรองรับสังคมสูงวัยอย่างเป็นระบบ ให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดี ลดจำนวนผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง เข้าถึงการบริการอย่างมีศักดิ์ศรี สนับสนุนให้ชุมชน ท้องถิ่น และภาคเอกชนเข้ามาจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุ โดยกำกับดูแลให้มีมาตรฐาน และ 4) จัดการภัยคุกคามความมั่นคงทางสุขภาพอย่างครบวงจร และบูรณาการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ วิกฤตการณ์

          ด้านสาธารณสุข โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ การคุ้มครองผู้บริโภค โดยความร่วมมือกับเครือข่ายภาครัฐ ประชาชน ท้องถิ่น และเอกชน รวมถึงการพัฒนา และยกระดับความรู้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่ บ้าน (อสม.) ให้เป็นหมอประจำบ้านในการดูแลสุขภาพประชาชนในชุมชน" ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าว

          ทางด้าน พ.ญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า การดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่า ความเสี่ยงด้านสุขภาพส่วนใหญ่มีสาเหตุจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม เนื่องจากประชาชนยังขาดองค์ความรู้ ความตระหนัก และแนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ง่ายต่อการนำไปปฏิบัติ รวมทั้งปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ยังคงส่งผลต่อสุขภาพทั้งในเขตเมืองและชนบท ประกอบกับการจัดการสุขอนามัยและ พฤติกรรมสุขภาพ ที่ไม่ถูกต้องส่งผลให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหารเพิ่มสูงขึ้นตามมา ดังนั้นสิ่งที่กรมอนามัยได้ ดำเนินการอย่างเร่งด่วนขณะ นี้คือการพัฒนาชุมชนเข้ม แข็งในการจัดการอนามัยสิ่ง แวดล้อม (Active Community) การพัฒนาระบบ การจัดการสุขาภิบาลอาหารที่ได้มาตรฐานส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจของพื้นที่ อาทิ โครงการยกระดับมาตรฐานอาหารริมบาทวิถี "อาหารปลอดภัย คนไทยสุขภาพดี" (Safe Food Good Health) โดยเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ในการพัฒนาสถานประกอบกิจการด้านอาหาร ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรม สร้างความเชื่อมั่นด้านความสะอาดปลอดภัยให้กับผู้บริโภค.

Shares:
QR Code :
QR Code