หุ่น (นิ้วมือ) เล่าเรื่อง

         สร้างเสริมประสบการณ์ให้เด็กด้วยหุ่นเชิด หวังช่วยกระตุ้นในการคิดและการจำ


/data/content/25676/cms/e_bceopuy12469.jpg


         เคยไหม๊… ที่เจ้าตัวน้อยงอแงไม่ยอมนอน …เล่านิทานเท่าไรก็ไม่หลับ เคยไหม๊… ที่เจ้าตัวน้อยดื้อไม่ยอมกินผัก …หลอกล่อด้วยสารพัดวิธีก็ไม่สำเร็จ เคยไหม๊… ที่ลักษณะนิสัยของเจ้าตัวน้อยในบ้านดื้อรั้น ไม่เชื่อฟัง ก้าวร้าว และยากที่จะรับฟังคนอื่น ถ้าเคย… “หุ่น (นิ้วมือ) เล่าเรื่อง” ช่วยได้…


       สิ่งเหล่านี้ไม่เพียงจะเป็นตัวละคร พืช ผัก ผลไม้ในนิทาน ในจินตนาการที่เด็กๆ ชื่นชอบเท่านั้น แต่ทั้งหมดได้กลายร่างมาเป็น “หุ่นนิ้วมือตัวจิ๋ว” ขนาดกะทัดรัด เพื่อสร้างเสริมจินตนาการ สติปัญญา และลักษณะนิสัยบางอย่างให้เด็กๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นการเล่น การอ่าน และการฟังนิทาน ที่เป็นพื้นฐานสำคัญ และยังเป็นการฝึกทักษะในด้านภาษา การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ตลอดจนไปถึงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม การเสริมสร้างค่านิยมที่ดีงาม และยังเป็นการสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เกิดคุณค่าต่อตนเองและสังคม


        ซึ่งนางสาวฆนรส เติมศักดิ์เจริญ ผู้รับผิดชอบโครงการหลักสูตรมหัศจรรย์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บอกว่า  กิจกรรมนี้เหมาะสำหรับเด็กโดยเฉพาะในช่วง 5 ของปีแรกของชีวิตนับว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการเรียนรู้ และเด็กจำเป็นอย่างยิ่งต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่ ตั้งแต่แรกเกิดโดยการให้ความรักการโอบกอด สัมผัส พูดคุย และเล่นกับเด็ก การจัดประสบการณ์ในการเล่านิทานประกอบการใช้หุ่นเชิดได้แก่ หุ่นนิ้วมือ หุ่นมือ หุ่นเงา (หุ่น/data/content/25676/cms/e_bfnpqrvyz347.jpgหนังตะลุง) และหุ่นไม้เชิดจะทำให้เด็กรู้สึกสนุกสนาน เพลิดเพลินใจ มีสมาธิ และให้ความสนใจกับการฟังนิทานมากยิ่งขึ้น เพราะโดยธรรมชาติและลักษณะเฉพาะที่แตกต่างไปจากวัยนี้ที่นี่เป็นวัยแห่งการเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว ชอบสำรวจสิ่งที่แปลกใหม่ชอบเลียนแบบ ชอบเล่นของเล่น การลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองและกระบวนการเรียนรู้ที่เปี่ยมไปด้วยจินตนาการ ความสุข ความสนุกสนานความตื่นเต้น และความประทับใจจะยิ่งช่วย ส่งเสริมให้เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ และกล้าแสดงออก โดยทั้งหมดนี้เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายใต้โครงการมหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์เด็กเล็ก ที่ออกแบบกิจกรรมโดยกลุ่มดินน้ำมัน ที่ได้รับแนวคิดไอเดียให้ผลิตและสนับสนุนโดยแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส.


        “กิจกรรม “หุ่น (นิ้วมือ) เล่าเรื่อง” นี้นอกจากจะช่วยสร้างเสริมทักษะทางด้านการฟัง และการพูดจากการ เล่นเชิดหุ่นแก่เด็กเพื่อให้มีการใช้กล้ามเนื้อมือ ในการขยับปลายนิ้วเพื่อเชิดหุ่น, ช่วยในการคิดและการจำ เช่น การเล่นสมมติจินตนาการได้ ที่สำคัญช่วยสร้างเสริมทักษะทางสังคมและอารมณ์ เช่น สามารถเล่นกับเด็กอื่นได้ มีความเอื้ออาทรต่อกันได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว” นางสาวฆนรส เติมศักดิ์เจริญ กล่าว


       กิจกรรม “หุ่น (นิ้วมือ) เล่าเรื่อง” นี้สามารถปรับใช้ในกิจกรรมได้หลากหลาย เช่น ประกอบการร้องเพลงให้เด็กฟัง ซึ่งอาจเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับผัก การนับตัวเลข ภาษาต่างประเทศ โดยนำหุ่นนิ้วมือมาแสดงประกอบ ซึ่งนางสาวฆนรส เติมศักดิ์เจริญ บอกถึงวิธีการทำว่า “หุ่น (นิ้วมือ) เล่าเรื่อง” นี้ สามารถทำได้ไม่ยากเริ่มที่การเตรียมอุปกรณ์ก่อน อาทิ 1.กระดาษวาดเขียน 2.กระดาษสี 3.กาว 4.ภาชนะใส่กาว 5.ผ้าเช็ดมือ 6.สีชอล์ค หรือสีเทียน 7.สก็อตเทปใส 8.ไม้หนีบ 9.กรรไกร และ 10.ปากกามาร์คเกอร์  โดยการเตรียมอุปกรณ์นี้ให้แนะนำอุปกรณ์ในการทำหุ่นนิ้ว/data/content/25676/cms/e_abnpqsux3459.jpgมือ และข้อควรระวังของอุปกรณ์ด้วย จากนั้นให้ตัดกระดาษเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดความกว้างประมาณ 5 เซนติเมตร และความยาวประมาณ 6 เซนติเมตร ตามด้วยม้วนกระดาษเป็นทรงกระบอกให้พอดีกับนิ้วมือแต่ละนิ้วโดยเว้นเนื้อที่กระดาษไว้ติดกาว ติดสก็อตเทปใสเพื่อปิดเนื้อที่ด้านใดด้านหนึ่งของกระดาษทรงกระบอกให้แนบสนิทกันเพื่อกันไม่ให้หุ่นนิ้วมือหลุดออกจากนิ้วขณะที่ขยับนิ้ว


       จากนั้นนำกระดาษที่วาดเป็นแบบผัก สัตว์ หรือสิ่งของมาระบายสีและนำมาประกอบติดกันกระดาษทรงกระบอกตรงด้านที่ติดสก็อตเทปใสให้เนื้อที่แนบสนิทกัน และสุดท้ายตกแต่งให้กระดาษทรงกระบอกเป็นชุดของหุ่นนิ้วมือตัวนั้นๆ แล้วนำมาใช้งานด้วยการชวนเด็กๆ มาร่วมกันเล่านิทาน ร้องเพลง หรือนับตัวเลขโดยนำหุ่นนิ้วมือมาประกอบ


       เมื่อเด็กๆ สร้างสรรค์ตัวละครของตัวเองออกมาแล้ว ควรกระตุ้นให้เด็กได้คิดและถ่ายทอดเรื่องราว รวมถึงชวนพูดคุยเพื่อให้เกิดจินตนาการเสริมสร้างความกล้าแสดงออก ความมั่นใจในตนเองและความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งน่าสนใจที่หุ่นนิ้วมือนี้สามารถดึงดูดความสนใจเด็กๆ ให้อยากเรียนรู้และเกิดความคิดสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนับเลข การอ่านพยัญชนะไทยและอังกฤษ ประโยคสนทนาต่างๆ เป็นการสร้างเสริมทักษะทางการฟัง พูด อ่าน และเขียน


       เมื่อรู้อย่างนี้แล้ว อย่ารอช้า มองซ้ายมองขวาดูสิว่า!.. ในบ้านมีอุปกรณ์พร้อมแล้วหรือยังที่จะทำอมแล้วหรือยัง ้ายัหรือยังถ้ายังะเป็นเรื่องของการิ้วมือไให้เด็กฟัง ซึ่งื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส.“หุ่น (นิ้วมือ) เล่าเรื่อง” นี้เพื่อเสริมสร้างจินตนาการและพัฒนาการให้กับเจ้าตัวน้อยในบ้าน ถ้าไม่มีกระดาษพร้อมสามารถนำนิตยสารกระดาษเหลือใช้ต่างๆ นำมาทำเป็นหุ่นนิ้วมือได้ตามอัธยาศัย และที่สำคัญเราสามารถทำโรงหุ่นได้เองจากกล่องกระดาษลังซึ่งนำประยุกต์และตกแต่งด้วยวัสดุเหลือใช้โดยไม่จำเป็นต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายเลย… พร้อมหรือยัง… ถ้าพร้อมแล้วลุย


 


 


       ที่มา: แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส.

Shares:
QR Code :
QR Code