“หวย” กับผู้หญิงความหมายที่มองไม่เห็น

          เมื่อผู้หญิงออกไปทำงานนอกบ้านและมีบทบาทในการหารายได้สู่ครอบครัวมากขึ้น ซึ่งมีผลต่ออำนาจการตัดสินใจการบริหารจัดการการเงินในครอบครัว การเล่นหวยเป็นส่วนหนึ่งของความอยู่รอดที่ต้องเผชิญกับความเสี่ยงในชีวิต


/data/content/24719/cms/e_aeikpsux2348.jpg


          ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ เครือข่ายรณรงค์หยุดพนัน และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดประชุมวิชาการหัวข้อ "การพนัน อำนาจ ท่ามกลางกระแสปฏิรูป" ที่โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ


          ดร.อริยา เศวตามร์ ภาควิชาสตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำเสนอหัวข้อ "หวย ผู้หญิง กับความหมายที่มองไม่เห็น" ว่า บทบาทของผู้หญิงหลากหลายและซ้อนทับกัน ปัจจุบันผู้หญิงเข้าถึงงานที่เป็นค่าจ้าง ต่างจากอดีตที่เป็นงานภายในบ้านและต้องพึ่งพารายได้จากชายฝ่ายเดียว การมีรายได้เป็นของตนเองของผู้หญิงเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่มีส่วนทำให้ผู้หญิงตัดสินใจเล่นหวยใต้ดินมากขึ้น และการเล่นหวยเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการการเงินในครัวเรือนของผู้หญิง


          ดร.อริยาบอกว่า ผู้หญิงต้องรับภาระทั้งงานนอกบ้านและงานในบ้าน โดยเฉพาะการรับผิดชอบดูแลรายรับและรายจ่ายในครัวเรือนให้อยู่ในภาวะสมดุล ซึ่งต้องดิ้นรน ทุกวิถีทางให้ตนเองและครอบครัวอยู่รอดในสังคมทุนนิยมสมัยใหม่


          "ผู้หญิงจะวิเคราะห์ความเสี่ยงของครอบครัวและประเมินกำลังในการลงทุนซื้อหวยเพื่อนำมาซึ่งการหมุนรายได้ โดยกระจายความเสี่ยงจากการเล่นหวยใต้ดินด้วยการซื้อจากคนขายหวยหลายๆ เจ้า และซื้อหวยรัฐบาลเพื่อหวังรางวัลใหญ่ควบคู่ไปกับการซื้อหวยใต้ดินเพราะมีโอกาสถูกมากกว่า"


/data/content/24719/cms/e_egjmnor14679.jpg


          ดร.อริยากล่าวว่า เมื่อผู้หญิงออกไปทำงานนอกบ้านและมีบทบาทในการหารายได้สู่ครอบครัวมากขึ้น ซึ่งมีผลต่ออำนาจการตัดสินใจการบริหารจัดการการเงินในครอบครัว การเล่นหวยเป็นส่วนหนึ่งของความอยู่รอดที่ต้องเผชิญกับความเสี่ยงในชีวิต เงื่อนไขสำคัญ ในการเล่นหวยคือไม่ให้ครอบครัวได้รับผลกระทบจากความเสี่ยง เช่น ผู้หญิงที่ทำงานในโรงงานจะนำเงินรายได้จากการทำงานล่วงเวลาหรือโอทีมาเล่นหวย การเล่นหวยของผู้หญิงจึงเป็นการให้ความหมายของเงินที่เอามาเล่นที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อครอบครัว


          "หวยใต้ดินสะท้อนให้เห็นว่าสังคมขาดความสมดุล ปัญหาความยากจนกลายเป็น ช่องทางให้ธุรกิจหวยใต้ดินเข้ามาเป็นทางเลือกของคนจนในการแก้ปัญหาความยากจน"


          ดร.อริยาเสนอแนะว่าการออกนโยบายควบคุมการพนันในอนาคตจำเป็นต้องทำความเข้าใจการพนันในมุมมองต่างๆ ทั้งผลกระทบต่อครอบครัวและชุมชน ควรแยกประเภทการพนันให้ชัดเจน จัดลำดับชนิดและประเภทการพนันใหม่ จัดการการพนัน ที่มีผลกระทบรุนแรงมากน้อยต่างกัน โดยจัดประเภทการพนันที่มีผลรุนแรงต่อครอบครัว ชุมชนและเด็กเป็นลำดับแรก และควร ให้ผู้หญิงเข้ามามีส่วนร่วมทำข้อเสนอเชิงนโยบายในฐานะเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และมีประสบการณ์แก้ไขปัญหาในชุมชน


 


 


        ที่มา: มติชนออนไลน์


        ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code