หยุด! ยาปลอม ต้านมาลาเรีย

 

การแพร่ระบาดของโรคมาลาเรียในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง สาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากเชื้อดื้อยา มาจากการระบาดของยาปลอมและยาไม่ได้มาตรฐาน โดยเฉลี่ยปีที่ผ่านมา จำนวน 31 ล้านครั้ง หรือเฉลี่ย 3.6 ล้านครั้งต่อคนต่อปี

นพ.นิพนธ์ โพธิ์พัฒนชัย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคมาลาเรียในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง สาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากเชื้อดื้อยา มาจากการระบาดของยาปลอมและยาไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งห้องปฏิบัติการอ้างอิงในการตรวจสอบคุณภาพยาต้านมาลาเรียและชุดตรวจภาคสนาม

โดยมีเจ้าหน้าที่ของกรมควบคุมโรค สุ่มเก็บตัวอย่างยาต้านมาลาเรียจากท้องถิ่นที่มีการระบาดของโรคและตรวจคุณภาพยา เบื้องต้นลักษณะตัวอย่างการตรวจเอกลักษณ์ วิเคราะห์ปริมาณตัวยาสำคัญ และการกระจายตัวของยาด้วยชุดทดสอบภาคสนาม หากพบตัวอย่างที่ผิดมาตรฐานและเข้าข่ายน่าสงสัย รวมทั้งร้อยละ 10 ของตัวอย่างที่ผ่านการตรวจคุณภาพยาเบื้องต้น กรมควบคุมโรคจะส่งตัวอย่างดังกล่าวให้สำนักยาและวัตถุเสพติด ตรวจวิเคราะห์ยืนยันผลทางห้องปฏิบัติการอีกครั้ง

ภญ.นิดาพรรณ เรืองฤทธินนท์ รักษาราชการแทน ผอ.สำนักยาและวัตถุเสพติด กล่าวว่า จากการดำเนินงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545-2555 ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ยาต้านมาลาเรีย 450 ตัวอย่าง ต่อมาในปี พ.ศ. 2555 ขยายการตรวจวิเคราะห์ยาในกลุ่มอื่นๆ เช่น ยาฆ่าเชื้อบางชนิด ยาต้านวัณโรค และยาต้านไวรัส ทั้งยังศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพยาต้านมาลาเรียในพื้นที่เฝ้าระวังคุณภาพเดิมกับพื้นที่ที่ไม่เคยเฝ้าระวัง และความร่วมมือระดับห้องปฏิบัติการของประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก มี 8 ประเทศเข้าร่วมเพื่อเฝ้าระวัง เพื่อหยุดปัญหาการระบาดของยาปลอม ยาไม่ได้มาตรฐาน

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด

Shares:
QR Code :
QR Code