หมู่บ้านเมืองแก กับหลักสูตรนักถักทอชุมชน

ที่มา : แฟนเพจมูลนิธิสยามกัมมาจล


ภาพประกอบจากแฟนเพจมูลนิธิสยามกัมมาจล


หมู่บ้านเมืองแก กับหลักสูตรนักถักทอชุมชน thaihealth


เวทีแกนนำหมู่บ้านเมืองแก กับหลักสูตรนักถักทอชุมชน จุดเริ่มต้นของการพัฒนาชุมชน


เมื่อวันที่ 11ส.ค ที่ผ่านมา มีเวทีแกนนำหมู่บ้านเมืองแก และหมู่บ้านโนนกลาง ซึ่งเป็นเวทีทบทวนโจทย์พัฒนาและโจทย์วิจัยของผู้นำแต่ละกระทรวงเริ่มคิดวิเคราะห์เพื่อหาโจทย์พัฒนาและโจทย์วิจัย โดยอาจารยทรงพล เจตนาวณิชย์ ผู้อำนวยการสรส./หัวหน้าโครงการฯ ลงไปร่วมชวนคิด ชวนคุย กับทต.เมืองแก การช่วยตั้งคำถามเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาในบ้านเมืองแก


ปลัดเทศบาลกับผู้ใหญ่บ้านจับเข่าชวนคิดชวนคุยกับเป็นสัมพันธภาพใหม่ที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นทุกคนได้มีโอกาสในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ กับเรื่องสถานการณ์ในหมู่บ้านของตนเอง เป็นกระบวนการสร้างคำถามและคำตอบในการพัฒนาหมู่บ้านตนเอง และแนวทางในการพัฒนาเด็กเยาวชนให้สอดคล้องกับบริบทและวิถีชุมมชนจากความเป็นมาและสถานการณ์หมู่บ้าน


1.หมู่บ้านเราควรทำหรือพัฒนาเรื่องอะไร เพราะอะไรถ้าไม่ทำแล้วจะกิดอะไรขึ้นกับใครในอนาคต


2.ทำแล้วอยากให้เกิดอะไร แต่ละเรื่องถ้าเกิดขึ้นแล้วจะเป็นประโยชน์กับใครบ้างในอนาคต


3.ใคร ควรต้องทำอะไร กับใคร อย่างไร ที่ไหน เมื่อไหร่ จึงจะสำเร็จตามเป้าหมาย


4.ทุนอะไรในหมู่บ้านและนอกหมู่บ้าน (ตำบล อำเภอ จังหวัด ภาต ประเทศ) ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาไปสู่เป้าหมาย มีอะไรบ้าง จะนำมาใช้ประโยชน์อย่างไร


และจากคำถามทั้ง ๔ ข้อนี้ มาหาคำตอบว่า  อะไรบ้างที่เรารู้แล้ว มีคำตอบแล้ว และอะไรที่เรายังไม่รู้ ยังตอบไม่ได้จะหาความรู้และคำตอบได้อย่างไร


ชมข้อมูลโครงการได้ที่ https://goo.gl/Dvx7Te

Shares:
QR Code :
QR Code