หมู่บ้านอาสาพัฒนาป้องกันตนเอง ต้นแบบ จ.ยโสธร

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


ภาพประกอบจากสำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


หมู่บ้านอาสาพัฒนาป้องกันตนเอง ต้นแบบ จ.ยโสธร thaihealth


หมู่บ้าน อพป. บ้านแคนน้อย ต.แคนน้อย อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร เป็นหมู่บ้านอาสาพัฒนาป้องกันตนเอง ต้นแบบของจังหวัดยโสธร


หมู่บ้านอาสาพัฒนาป้องกันตนเอง หรือหมู่บ้าน อพป. บ้านแคนน้อย ต.แคนน้อย อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร นับเป็นหมู่บ้านอาสาพัฒนาป้องกันตนเองที่เป็นต้นแบบของจังหวัดยโสธร ที่ควรแก่การยกย่อง พึ่งพาตนเอง ดูแล เอื้ออาทร สร้างความรัก ความสามัคคี และสร้างปรองดอง รวมทั้งต้นแบบน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน ตลอดจนอาสาพัฒนาป้องกันตนเองในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน หรือ ชรบ. ที่อาสามาปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายในหมู่บ้าน ตั้งเวรยามภายในหมู่บ้าน ช่วยเหลือสังคม เสียสละ รักษาวินัยเคร่งครัด เพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทน


สำหรับหมู่บ้าน อพป. บ้านแคนน้อย ต.แคนน้อย อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภอคำเขื่อนแก้ว ห่างจากอำเภอ 10 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดยโสธร 30 กิโลเมตร เป็นหมู่บ้านที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นหมู่บ้าน อพป. เมื่อปี 2528 เป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ 2 หมู่บ้าน ได้แก่ ม.1,ม.2 316 ครัวเรือน ประชากร 1,186 คน ภายใต้การบริหารงาน บ้าน วัด โรงเรียน และ อบต.สนับสนุน อาชีพส่วนใหญ่ ทำนา และน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ ทุกครัวเรือน ปลูกพืชผัก สวนครัวรั้วกินได้ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ประหยัด อดออม มีวินัย เสียสละ หมู่บ้านที่มีความรัก สามัคคี และปรองดอง เอื้ออาทร การบริหารจัดการ โดยชาวบ้านเพื่อชาวบ้านอย่างแท้จริง แบ่งการบริหารเป็นออกเป็นคุ้มบ้าน 9 คุ้ม ดูแลกันอย่างใกล้ชิดแทนภาครัฐ อาทิ คุ้มก้าวหน้า คุ้มประชาสรรค์, คุ้มขยันจิต, คุ้มพิชิตจน, คุ้มคนเจริญ, คุ้มเพลินพัฒน์, คุ้มประหยัดออม, คุ้มพร้อมใจ และคุ้มไผ่พัฒนา จากการอาสาพัฒนาป้องกันตนเอง ภายใต้หลักบวร บ้าน วัด โรงเรียน และฮีต 12 คลอง 14 ส่งผลให้เกิดกรรมการหมู่บ้าน การจัดตั้งชุด ชรบ. ขึ้น ภายในหมู่บ้านรักษาความปลอดภัย หมู่บ้าน อพป. บ้านแคนน้อย จ.ยโสธร ยังเป็นหมู่บ้านที่ผลงานเด่น ได้รางวัลระดับเพชรของชมรมทูบีนัมเบอร์วัน เป็นหมู่บ้านปลอดยาเสพติด เป็นหมู่บ้านต้นแบบงานศพปลอดเหล้า เข้าพรรษา แห่งแรกของจังหวัด ได้รับรางวัลระดับประเทศ ประเภทกังหันลมพลังงานทดแทนระดับประเทศ นอกจากนั้นยังมีผลงาน หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ เป็นสถานที่ศึกษาดูงานระดับประเทศ เป็นหมู่บ้านอาสาพัฒนาป้องกันตนเองต้นแบบของจังหวัดยโสธร


พลโท วิทูรย์ ศิริปักมานนท์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ในฐานะประธานคณะกรรมการประกวดหมู่บ้าน อพป. ปี 61 กล่าวภายหลังตรวจเยี่ยมว่า นับเป็นหมู่บ้าน อพป. ต้นแบบ ที่ควรแก่การยกย่อง ที่มีความรักสามัคคี มีการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ด้าน ส่งผลให้เป็นหมู่บ้านและได้รับรางวัลมากมาย


ด้าน นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร กล่าวว่า หมู่บ้าน อพป. บ้านแคนน้อย อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร เป็นหมู่บ้านที่เป็นต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ได้น้อมนำศาสตร์พระราชามาใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน และเป็นต้นแบบระดับประเทศโดยชาวบ้านเพื่อชาวบ้านบริหารจัดการกันเองควรแก่การยกย่อง

Shares:
QR Code :
QR Code