หมอประเวศแนะทางสร้างชีวิตแรงงานมั่นคง

หมอประเวศปาฐกถาวันต้อนรับแรงงาน แนะผู้ใช้แรงงานตั้งธนาคาร จัดสรรที่ดินทำกิน รวมตัวตรวจสอบทุนประกันสังคม มั่นใจ 3 ทางสร้างชีวิตมั่นคง

ศ.นพ.ประเวศ วะสีศ.นพ.ประเวศ วะสี ประธานคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูปประเทศไทย กล่าวปาฐกถาในงาน “วันต้อนรับวันแรงงาน” ที่อาคารศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต จัดโดยโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งขบวนการแรงงาน เพื่อการคุ้มครองสุขภาพและและสวัสดิการแรงงาน ร่วมกับ เครือข่ายกลุ่มสังคมเพื่อนและชมรมผู้ประกันตน สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

ศ.นพ.ประเวศ กล่าวตอนหนึ่งในการปาฐกถาว่า หากผู้แรงงาน และเกษตรกรมีความเข้มแข็ง ประเทศก็จะดีขึ้น ซึ่งการจะทำให้ประเทศเข้มแข็งมี 3 วิธีการคือ 1.จัดตั้งองค์กรของผู้ใช้แรงงาน เพื่อให้มีการรวมตัวร่วมคิดร่วมทำ โดยทุกคนมีส่วนร่วม เริ่มจากกลุ่มเล็กๆ 10-20 คน เชื่อมโยงกันเป็นองค์กรใหญ่ ทำหน้าที่จัดการในเรื่องต่างๆของผู้ใช้แรงงาน เช่น เรื่องสวัสดิการ จัดตั้งกองทุนออมทรัพย์ ไปจนถึงจัดตั้งธนาคารขนาดใหญ่ที่เป็นของผู้ใช้แรงงานเอง เพื่อช่วยแรงงานทั้งในเรื่องสวัสดิการ อาชีพ การศึกษา และอื่นๆ และเรียกร้องให้รัฐบาลมีนโยบายให้มหาวิทยาลัยกว่า 100 แห่งทั่วประเทศเป็นผู้สนับสนุนด้านการเรียนรู้ของผู้ใช้แรงงาน

2.จัดสรรที่ดินทำกินให้กับผู้ใช้แรงงาน เพราะการเรียกร้องขึ้นค่าแรงแม้เป็นสิ่งจำเป็น แต่เพิ่มอย่างไรก็ไม่เพียงพอ เนื่อจากราคาสินค้าได้เพิ่มราคาขึ้นด้วย แต่หากผู้ใช้แรงงานมีที่ดินทำกิน มีที่อยู่อาศัย มีความมั่นคงทางอาหาร ก็จะมีความมั่นคงในชีวิตมากขึ้น

หมอประเวศแนะทางสร้างชีวิตแรงงานมั่นคง หมอประเวศแนะทางสร้างชีวิตแรงงานมั่นคง

ดังนั้น รัฐบาลควรจัดสรรที่ดินให้กับผู้ใช้แรงงาน โดยนำที่ดินรกร้างว่างเปล่า ทั้งของราชการ พลเรือน ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ที่ขาดจำนองของเกษตรกรมาจัดสรรให้กับผู้ใช้แรงงาน โดยรัฐบาลควรตั้งกองทุนขึ้น เพื่อจัดซื้อที่ดินให้กับผู้ใช้แรงงาน ขณะที่ภาคธุรกิจสามารถมีส่วนร่วมได้ด้วยการร่วมกันลงขันจัดหาซื้อที่ดินให้ผู้ใช้แรงงาน เช่นเดียว กับคนรวยในสหรัฐอเมริกาที่ช่วยลงขันกัน ซื้อที่ดินให้กับคนจน

3.เปิดให้ประชาชน ผู้ใช้แรงงาน ผู้ทรงคุณวุฒิ มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ และตรวจสอบการดำเนินการของกองทุนประกันสังคม ที่ขณะนี้มีเงินอยู่ในกองทุนประมาณ 8 แสนล้านบาท ซึ่งยังไม่ครอบคลุมจำนวนผู้ใช้แรงงานทั้งหมด แต่หากครอบคลุมแรงงานทั้งหมดจะทำให้กองทุนมีเงินเพิ่มขึ้นสูงถึง 2 ล้านล้านบาท ซึ่งจะเป็นกองทุนที่ใหญ่มาก จึงควรให้มีการบริหารจัดการ เป็นอิสระจากรัฐ เพราะหน่วยงานของรัฐบริหารงานไม่มีประสิทธิภาพ มีการแทรกแซงได้ง่าย แต่ควรให้เป็นกองทุนอิสระ มีตัวแทนของผู้ใช้แรงงาน ผู้ทรงคุณวุฒิ เข้ามามีส่วนร่วมบริหารกองทุน สามารถตรวจสอบได้ หากกองทุนประกันสังคมมีการบริหารจัดการที่ดี จะเป็นเครื่องมือที่ใหญ่และสำคัญมากที่จะช่วยสร้างความมั่นคงในชีวิตให้กับผู้ใช้แรงงาน

ศ.นพ.ประเวศ กล่าวต่อว่า หากข้อเสนอทั้ง 3 ข้อเกิดขึ้น จะมีความหมายต่อผู้ใช้แรงงานมาก ซึ่งคณะกรรมการปฏิรูปฯ ได้จัดตั้งเครือข่ายผู้ใช้แรงงานเพื่อการปฏิรูป มี ดร.ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ กรรมการสมัชชาปฏิรูป เป็นประธาน ซึ่งจะจัดการประชุมสมัชชาเฉพาะประเด็นเรื่องการปฏิรูปประเทศและปฏิรูปแรงงาน คาดว่าภายใน 3-4 เดือนนี้ จะได้มติจากที่ประชุม เพื่อเสนอเป็นนโยบายต่อรัฐบาล นำไปปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมต่อไป

ที่มา: หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

Shares:
QR Code :
QR Code