หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ดูแลปชช. เป็นของขวัญปีใหม่

ที่มา: กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ


หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ดูแลปชช. เป็นของขวัญปีใหม่ thaihealth


แฟ้มภาพ


โฆษกกระทรวงสาธารณสุข เยี่ยมหน่วยแพทย์ “โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” และเป็นของขวัญปีใหม่ ที่อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา


        นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขและโฆษกกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ “โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” รวมทั้งเป็นของขวัญปีใหม่ 2562 ให้ประชาชนคนไทย


          นายแพทย์ไพศาล กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้เป็นแกนหลัก รวมพลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย  สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงกลาโหม กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรุงเทพมหานคร กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย แพทยสภา ภาคเอกชน และกรมประชาสัมพันธ์     จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ดูแลประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกลที่ขาดโอกาสการเข้าถึงบริการสุขภาพครอบคลุมทั้ง 878 อำเภอทั่วประเทศ รวมทั้งกรุงเทพมหานคร โดยเน้นการให้บริการประชาชน 6 ด้านหลักได้แก่ 1.บริการทางการแพทย์ขั้นพื้นฐาน 2.ทันตกรรมเคลื่อนที่ 3.หน่วยตรวจวัดสายตา 4.หน่วยสุขภาพจิตเคลื่อนที่ 5. บริการแนะนำและฝึกอาชีพ และ 6.กิจกรรมอื่นๆ ตามบริบทพื้นที่


        นายแพทย์ไพศาล กล่าวต่อว่า  ได้มอบหมายให้แต่ละจังหวัดเลือกพื้นที่ออกให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ อำเภอละ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 11-24 ธันวาคม 2561 และครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 7-20 มกราคม 2562 สำหรับในเขตกรุงเทพมหานคร ได้จัดหน่วยแพทย์ออกให้บริการ 6 โซน ได้แก่ โซนกรุงเทพกลาง,โซนกรุงเทพเหนือ,โซนกรุงเทพตะวันออก,โซนกรุงเทพใต้,โซนกรุงธนเหนือและโซนกรุงธนใต้ แบ่งเป็น 2 ช่วง คือระหว่างวันที่ 12-18 ธันวาคม 2561 และ วันที่ 12- 18 มกราคม 2562 ทั้งนี้ได้ให้ทุกจังหวัดประชาสัมพันธ์ วันเวลา สถานที่ออกหน่วยผ่านทางเสียงตามสายของเทศบาล หอกระจายข่าว วิทยุชุมชน สื่อทุกแขนงในพื้นที่ ให้ประชาชนทราบข่าวและเข้ารับบริการอย่างทั่วถึง  พร้อมจัดระบบส่งต่อไปยังโรงพยาบาลกรณีเจ็บป่วยซับซ้อน เพื่อให้การดูแลที่ดีที่สุดสำหรับประชาชน ขอเชิญชวนประชาชนเข้ารับบริการตามพื้นที่ที่แต่ละจังหวัดกำหนด สอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด


          สำหรับกิจกรรมในวันนี้ ได้รับความร่วมมือจาก กองร้อยรักษาความสงบที่ 2 จ.พระนครศรีอยุธยาเกษตรอำเภอ พัฒนาที่ดิน ตำรวจ ศูนย์ดำรงธรรม สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  และหน่วยแพทย์จากโรงพยาบาลบางซ้าย มีบริการแพทย์แผนไทย  บริการน้ำสมุนไพร  กายภาพบำบัด การให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต ฝึกอาชีพ อาทิ ทำสเปรย์ป้องกันยุงจากตะไคร้หอม แจกพันธุ์ไม้ มุมสอยดาวสร้างสุข เป็นต้น โดยได้รับเกียรติจากนายอำเภอบางซ้าย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ    

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ