หนุน 10 จ.จัดการศึกษาสู่ไทยแลนด์ 4.0

ที่มา : หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย


หนุน 10 จ.จัดการศึกษาสู่ไทยแลนด์4.0 thaihealth


แฟ้มภาพ


สสค.จับมือสพฐ.หนุน10จังหวัดจัดการศึกษาเพื่ออาชีพสู่ไทยแลนด์ 4.0


สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธุรกิจบันฑิตย์ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการดำเนินงาน โครงการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพระดับจังหวัดิ


นพ.สุภกร บัวสาย ผู้จัดการ สสค. เปิดเผยว่า โครงการฯ นี้เป็นความร่วมมือระหว่าง 5 หน่วยงานดังกล่าว ทำงานเพื่อตอบโจทย์ความต้องการระดับประเทศเตรียมความพร้อมในการออกไปประกอบอาชีพให้กับเด็กและเยาวชนในอนาคต จะเปิดโอกาสให้ทั้งผู้ที่อยู่ในแวดวงการศึกษา ภาคธุรกิจเอกชน ภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องกับตลาดแรงงานได้เข้ามาพัฒนาการศึกษาเพื่อการมีสัมมาชีพ


พร้อมระบุว่า เป้าหมายเพื่อให้ทุกภาคส่วนในแต่ละจังหวัดเกิดแผนและมีเป้าหมายในการพัฒนาเด็กและเยาวชนไปในทิศทางเดียวกัน ลดความซ้ำซ้อนและเกิดการจัดสรรทรัพยากร ซึ่งประสบการณ์ของทั้ง 10 จังหวัดจะเป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เครือข่ายในจังหวัดอื่นๆด้วย


นายพีระ รัตนวิจิตร ผอ.สำนักบริหารงานการศึกษาภาคบังคับ สพฐ. กล่าวว่า เป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐานการทำงาน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์เชิงนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศหรือไทยแลนด์4.0 ที่มุ่งพัฒนาและเตรียมพร้อมกำลังแรงงานให้สอดรับกับการพัฒนาภาคเศรษฐกิจ โดยเฉพาะเด็กเยาวชนและแรงงานรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์หลักของกระทรวงศึกษาธิการที่มุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมของเด็กและเยาวชนสู่การประกอบอาชีพ โดยที่ผ่านมา สพฐ. พยายามออกแบบโปรแกรมการเรียนการสอนให้หนุน 10 จ.จัดการศึกษาสู่ไทยแลนด์4.0 thaihealthตอบโจทย์และสะท้อนความต้องการของกลุ่มเป้าหมายทั้ง 3 กลุ่มคือ 1) ผู้เรียนที่จบม.3 แล้วเรียนต่ออาชีวศึกษา2) ผู้เรียนที่จบม.3 แล้วเรียนต่อสายสามัญ และ 3) ผู้เรียนที่จบม.3 แล้วออกไปทำงาน


โดยกลุ่มสุดท้ายที่ต้องมีทักษะอาชีพจริงๆ และพร้อมออกไปทำงาน ได้รับการช่วยเหลือจากสสค. ในการทำวิจัยสำรวจตลาดแรงงานในท้องถิ่น และพัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมอาชีพ เพื่อให้เด็กเยาวชนมีข้อมูลในการตัดสินใจได้ถูกทิศทาง


"หากโครงการนี้สามารถค้นหาความต้องการแรงงานในจังหวัด และความต้องการและความถนัดด้านทักษะอาชีพได้ ก็จะทำให้เด็กมีปลายทางที่ดี ปัญหาจบแล้วทำงานไม่ตรงวุฒิ จะหมดไป และยังตอบโจทย์การพัฒนาของจังหวัดไปพร้อมกัน"


ศ.ดร.สุมาลี ตั้งประดับกุล รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล กล่าวว่าโครงการนี้เน้นการสร้างความสนใจและตระหนัก ให้เด็กและเยาวชนเข้าใจและมีเป้าหมายชีวิต รู้จักวางแผนชีวิตอยู่ในสังคมได้ด้วยการประกอบอาชีพและมีงานทำ โดยสังเคราะห์ออกมาเป็นความถนัดเพื่อการมีอาชีพ เพราะปัจจุบันมีเด็กถึง40% ที่หลุดออกจากการศึกษาชั้นมัธยมต้นและมัธยมปลายโดยไม่มีทักษะการทำงาน


"เราจะทำอย่างไรให้เด็กเหล่านี้อยู่ในสังคมและมีอาชีพได้ ซึ่งกิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการ จะใช้จุดเด่นที่ สสค. ทำมากับหลายๆ จังหวัดคือการใช้พื้นที่เป็นฐานในการทำงาน เพื่อดูความต้องการในตลาดแรงงาน แล้วนำมาออกแบบให้ตอบโจทย์การพัฒนาและตลาดแรงงานในพื้นที่   ทำให้เด็กมีทักษะในการทำงานที่สอดคล้องจบแล้วสามารถทำงานได้" ศ.ดร.สุมาลี  สรุปในตอนท้าย

Shares:
QR Code :
QR Code