หนุน ‘เด็กไทยแก้มใส’ เสริมสุขภาพเด็กไทย

กรมอนามัยเผยสาเหตุเด็กไทย อ้วน เตี้ย ผอม พร้อมหนุน ‘เด็กไทยแก้มใส’ ช่วยลดปัญหา


หนุน ‘เด็กไทยแก้มใส’ เสริมสุขภาพเด็กไทย thaihealth


ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า กรมได้เฝ้าระวังติดตามสุขภาพเด็กไทย โดยสำรวจนักเรียนอายุ 6-12 ปี 1,492,089 คน จาก 76 จังหวัด ในปี2555 พบมีเด็กอ้วน 187,000 คน (ร้อยละ 12.5) เตี้ย 254,620 คน (ร้อยละ 17) ผอม 99,112 คน ซึ่งจะกระทบต่อสุขภาพเด็กสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมโภชนาการไม่ถูกต้อง ขาดออกกำลังกาย จึงเฝ้าระวังและสนับสนุนการบริโภคอาหารกลางวันที่มีคุณค่า ที่ผ่านมาได้ผลักดันนโยบายร่วมกับภาคีเครือข่ายจนสำเร็จระดับหนึ่ง รวมทั้งพัฒนาโรงเรียนให้เป็นต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใส โดยจัดทำคู่มือนิเทศ ติดตามและประเมินซึ่งจะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบจัดการด้านอาหารโภชนาการสุขภาพนักเรียนครบวงจร โดยนำไปใช้ในโรงเรียนต้นแบบเด็กไทยแก้มใส 544 แห่ง เพื่อนำผลมาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เป้าหมายคือ ไทยอ้วนไม่เกินร้อยละ 10 ผอมไม่เกินร้อยละ 7 เตี้ยไม่เกินร้อยละ 5


 


 


ที่มา: หนังสือพิมพ์สยามรัฐ


ภาะประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code