หนุน อสม.เคาะประตูบ้าน ต้านภัยโควิด-19

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด


หนุน อสม.เคาะประตูบ้าน ต้านภัยโควิด-19 thaihealth


แฟ้มภาพ


การแพร่ระบาดของโควิด-19 ตามพื้นที่ชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน ทำให้ต้องมีการเฝ้าระวังป้องกัน โดยมีการจัดโครงการรณรงค์ อสม. เคาะประตูบ้าน ต้านภัยโควิด-19 ให้ความรู้กับชาวบ้าน ในพื้นที่ชายแดน


นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กล่าวว่า ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2 ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก จัดโครงการ "รณรงค์ อสม. เคาะประตูบ้าน ต้านภัยโควิด-19 ในพื้นที่ชายแดน เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2564" เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลักลอบข้ามแดนผิดกฎหมายในพื้นที่เขตติดต่อประเทศเพื่อนบ้าน


จากทั้งการเดินทางไป-กลับของคนไทยและต่างชาติ ที่พักอาศัยอยู่ในต่างประเทศที่ถูกต้องตามกฎหมาย และการลักลอบเข้า-ออกประเทศผ่านทางช่องทางธรรมชาติอย่างผิดกฎหมาย ส่งผลทำให้เกิดผู้ป่วยรายใหม่ที่อาจก่อให้เกิดการระบาดของโควิด-19


ดังนั้น การเฝ้าระวังป้องกันปัญหาโควิด-19 ในพื้นที่ต้องอาศัยกำลังสำคัญของเครือข่ายชุมชน ที่อยู่ในพื้นที่เขตติดต่อชายแดน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว ที่เป็นเครือข่ายทำงานคู่ขนานกัน


ทั้งนี้ สบส. ส่งเสริมให้อสม.และอสต. ทำงานร่วมกันระหว่างผู้นำชุมชน เครือข่ายภาคประชาชน ผู้นำท้องถิ่น ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และสถานบริการในเขตพื้นที่ติดต่อชายแดน ในการลงพื้นที่เคาะประตูบ้านและให้ความรู้กับประชาชน เรียนรู้การจัดการสถานที่กักตัวของกลุ่มเสี่ยง ระบบการส่งต่อ และการเฝ้าระวังสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงานให้กับอสม.และอสต.ให้เพียงพอ

Shares:
QR Code :
QR Code