หนุน อปท. พัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม

ที่มา : สปริงนิวส์


หนุน อปท. พัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น thaihealth


แฟ้มภาพ


กรมอนามัย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น2561 (EHA Forum 2018) “Smart Local : Smart by Law” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม


นายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 (EHA Forum 2018) “Smart Local : Smart by Law”  ว่า การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555-2559 ได้บูรณาการร่วมกันระหว่างกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกระทรวงมหาดไทย จัดทำข้อตกลงความร่วมมือในการส่งเสริมบทบาทการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้น และได้ยึดข้อตกลงดังกล่าวมากำหนดเป็นนโยบายการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมตามบริบทของหน่วยงาน เพื่อดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและกำหนดยุทธศาสตร์ร่วมกันในการพัฒนาระบบบริหารจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริมบทบาท องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ


นายแพทย์ดนัย กล่าวต่อไปว่า จากการดำเนินงานที่ผ่านมาจึงได้มีการปรับปรุงและปรับเปลี่ยนกระบวนการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เป็นระบบและมีคุณภาพมากขึ้น โดยนำหลักการ PMQA มาประยุกต์ใช้เป็นกรอบแนวคิดในการจัดทำเรื่องการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA) โดยมุ่งหวังที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเทคนิคและเครื่องมือนี้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และยกระดับสู่คุณภาพการบริการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน ซึ่งตั้งแต่ปี 2557-2560 มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครเข้าร่วมพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม จำนวน 2,680 แห่ง และมีเทศบาลผ่านการประเมินคุณภาพระดับเกียรติบัตรรับรองจำนวน 2,675 แห่ง ระดับพื้นฐาน จำนวน 2,669 แห่ง และในปีนี้มีเทศบาลสมัครเข้าร่วมพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพิ่มจำนวน 1,032 แห่ง และมีเทศบาลผ่านการประเมินคุณภาพระดับเกียรติบัตรรับรองจำนวน 392 แห่ง ระดับพื้นฐานจำนวน 576 แห่ง นอกจากนี้ยังมีเทศบาลที่ยังไม่เข้าร่วมการประเมิน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องอาศัยการขับเคลื่อนต่อไป


“ทั้งนี้ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA Forum 2018) ในครั้งนี้ ถือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้มีความเข้าใจ มีทัศนคติ และตระหนักในบทบาทการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับองค์กร ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ชมรมอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ชมรมสาธารณสุขอำเภอ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ จากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวนกว่า 760 คน นอกจากนี้ ยังมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ดีจนได้รับการรับรองระดับเกียรติบัตรรวม 392 แห่ง” รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวในที่สุด

Shares:
QR Code :
QR Code